Q3 Lohilo Foods AB (publ): Kostnadsbesparingar leder till förbättrat rörelseresultat

Juli – September 2022

 • Nettoomsättningen minskade med -7,2 procent till 55 991 TSEK (60 346). Omsättningen har påverkats negativt av den återkallelse av Häagen-Dazs produkter som har gjort under sommaren beroende på felaktiga produkter.
 • Till följd av fortsatt ökade produkt- och fraktkostnader samt valutaförändringar försämrades bruttomarginalen till 33,1 procent (35,1) jämfört med tredje kvartalet 2021
 • Omsättningsminskning på egna glassvarumärken uppgick till -7,0 procent. Nedgången beror dels på prishöjningar i Svensk dagligvaruhandel som påverkar försäljningen ut till konsument men också på färre leveranser till Finland under kvartalet.
 • Genom beslutat besparingsprogram minskade övriga externa kostnader med 17,7 procent och uppgick till 16 510 TSEK (20 062) och personalkostnader minskade med 35,0 procent och uppgick till 8 052 TSEK (12 383)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4 355 TSEK (-9 236)
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 570 TSEK (-11 856)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -6 066 TSEK (-9 801)               
 • Resultat per aktie uppgick till -0,27 kr (-0,66)
 • Periodens kassaflöde uppgår till -3 395 TSEK (-1 682)

Januari – September 2022

 • Nettoomsättningen minskade med -5,4 procent till 181 778 TSEK (192 168). Förändringen rensat för effekten av det avslutade Nick’s avtalet är -0,4 procent.
 • Bruttomarginalen försämrades något till följd av ökade råvarukostnader jämfört med januari-september 2021 och uppgick till 32,8 procent (33,8). Jämfört med helåret 2021 var det dock en förbättring med 2,7 procentenheter från 30,1 procent.
 • Tillväxten för Lohilos egna glassvarumärken uppgick till 2,2 procent
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5 487 TSEK (-24 696)
 • Rörelseresultatet uppgick till -12 140 TSEK (-31 175)
 • Resultat efter skatt uppgick till -12 007 TSEK (-25 565)       
 • Resultat per aktie uppgick till -0,63 kr (-1,71)
 • Jämförelsestörande poster uppgick under perioden till 6 250 TSEK. Posten avser förlikning med Nick’s och är bokförd under övriga intäkter. Ersättningen betalades ut i slutet av mars.
 • Resultat före skatt rensat för jämförelsestörande poster uppgick under perioden till -20 353 TSEK (-24 696)
 • Periodens kassaflöde uppgår till -142 TSEK (-2 627)
 • Likvida medel inklusive beviljad checkkredit uppgick på balansdagen till 5 904 TSEK (11 764)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022

 • Under perioden har kostnadsökningar med anledning av ökade råvarukostnader och fraktkostnader samt kronans utveckling mot EUR och USD.
 • Under juli har bolaget genomfört prisjusteringar på flertalet produkter, en process som även fortsätter under augusti månad och som väntas påverka produkternas marginal positivt.
 • Lohilo utser Daniel Broman till ny CFO fr o m 2023-01-01.
 • Bolaget förlänger inte distributionsavtalet med General Mills. Avtalet avslutas 2022-12-31.
 • Listningarna i Nederländerna för 2022 utökas från 600 butiker till 830 butiker inom dagligvarukedjan Albert Heijn.
 • Lohilo ingår sälj- och distributionssamarbete med Sproud International

Händelser efter balansdagens utgång

 • Distributions- och samarbetsavtalet med Fuud AB avslutas i mitten av oktober då FUUD koncernen har gått i konkurs. Konkursen påverkar inte Lohilos försäljning nämnvärt eftersom verksamheten inte hunnit byggas upp. Risken för kundförlust uppgår maximalt till 230 tkr.
 • Lohilo ställer om bolagets fokus till egna produkter. Ledningen startar under fjärde kvartalet ett omställningsprogram med ytterligare kostnadsneddragningar för att anpassa bolaget till detta.

Förbättrat resultat och ljusglimtar på exportmarknaden

Kvartalet har bjudit på både utmaningar kopplat till den ökade inflationen men även på ljusglimtar då vi ser att våra genomförda förändringar inom bolaget redan ger effekt och att vi är på rätt väg.

Tack vare den effektivisering vi implementerat av både vår distribution och vår organisation har vi under perioden lyckats sänka våra externa kostnader med 18 procent och våra personal-kostnader med 35 procent. Vi har inte bara dragit ner på kostnaderna utan justerat även hur vi vill och ska arbeta framgent vilket gör att vi har goda förhoppningar på att se fler positiva effekter av våra genomförda besparingar. Därtill har vi vidtagit ytterligare åtgärder i fjärde kvartalet för vidare att minska våra kostnader.

För att effektivisera och förbättra vår distribution har vi även avvecklat flertalet lagerdepåer. Förutom att den stora minskningen av lager minskar våra kostnader så innebär denna förändring även att vi binder mindre kapital kopplat just till lagerhållningen.

Förbättrat resultat

Konjunkturnedgången och de ökade energi- och räntekostnaderna har påverkat konsumentbeteendet i våra livsmedelsbutiker och efterfrågan på premiumprodukter som LOHILO-glass. Utöver detta medför ökade världs­marknadspriser på råvaror samt den svagare kronan kostnadsökningar för produkter och transporter. De högre energipriserna ökar också kostnaderna för vår produktion, lager och distribution. Detta gör att vi inte når hela vägen till ett positivt resultat under kvartalet även om vi är glada över att vi går i rätt riktning och det står klart att vi förbättrar resultatet väsentligt under det tredje kvartalet.

Fokus på egna varumärken

I samband med avslutet av samarbetena med General Mills och FUUD har ledning och styrelse gjort bedömningen att vi framåt ska satsa på våra egna produkter i större utsträckning för att öka våra marginaler och höja bolagsvärdet.

Våra egna glassvarumärken har under årets första nio månader en tillväxt på 2,2 procent. Den svagare utvecklingen under tredje kvartalet beror ovan nämnda faktorer med de drastiskt höjda priserna i svensk dagligvaruhandel kombinerat med en osäkerhet hos konsumenter gällande hög inflation, höjda räntor och elpriser.

Under september och oktober kan vi dock se den positiva effekten på våra marginaler av de prishöjningar vi genomfört mot kunderna. I linje med den övriga konsumentmarknaden genomför vi ytterligare prishöjningar vid årsskiftet för att stärka marginalerna på våra egna varumärken framåt.

Nya produkter

I september gjorde vi vår senaste stora lansering av den nya glassprodukten LOHILO Everyday Slacker. Glassen med tillhörande koncept är specifikt framtagen för att förtydliga storheten i vår kärnprodukt: Den nyttigare versionen av din favoritglass. Glassen som påminner om en annan global favorit med jordnötter och choklad har fått ett varmt mottagande på marknaden och har redan hunnit lanseras på fler marknader utanför Sverige.

En annan spännande nyhet är att vi genom vår gedigna produktutveckling nu även har kunnat öppna upp en helt ny försäljningskanal mot en helt ny målgrupp i och med lanseringen av en proteinglass som möter behovet av en proteinberikad kost hos patienter och vårdtagare. Utvecklingen av denna LOHILO-glass har skett i samarbete med en av Sveriges regioner, där dietister har utvärderat näring och ingredienser i glassen men också smak.

Exporten fortsätter öka

Framgångarna i Nederländerna har inte heller låtit vänta på sig. Efter fem månader på den holländska marknaden har vi redan kunnat utöka försäljningen av våra produkter i,  från 600 till 830 butiker hos den ledande dagligvarukedjan Albert Heijn.

Förberedelserna för lansering av LOHILO-glass i Norge och Danmark är långt framskridna och förväntas ske under 2023. Dessutom pågår förhandlingar med ny partner i Kina för licensiering av produktion av LOHILO-glass för den marknaden.

Finansiering och likviditet

Genomförda förändringar med både kostnadsbesparingar, effektivisering av organisationen samt distributionen samt prisökningarna har medfört en positiv kassaflödespåverkan. Avslutet av distributionsavtalet med General Mills innebär ytterligare volymtapp, vilket kommer att synas i vår försäljning under 2023. För att anpassa verksamheten, genomför ledningen nu ytterligare åtgärder under fjärde kvartalet 2022 och första kvartalet 2023. Åtgärderna bedöms ge full effekt på kort tid avseende både kostnadsnivå och rörelsekapital. Styrelsen fortsätter att aktivt arbeta med koncernens finansieringsfrågor.

Framåt

Det gångna året har präglats av stor förändring och många utmaningar, såväl externa som interna. Jag är övertygad om att hela organisationen kommer ur denna förändringsresa med stärkt fokus och en stor glädje inför att få fortsätta erbjuda Lohilos fantastiska produkter till fler konsumenter i Sverige och många andra länder.

Jag är stolt över kollegorna och våra produkter som blir alltmer uppskattade både i Sverige och på våra exportmarknader. Jag ser fram emot att följa framtiden och de trender vi arbetar nära med som vi inte tror kommer att påverkas i grunden, konjunkturläget till trots.    

Växjö, november 2022

Richard Hertvig

Vd och koncernchef

För ytterligare information, kontakta vänligen:

Richard Hertvig, Vd och koncernchef

E-post: richard@lohilofoods.com, tel: +46 70 88 69 444

Denna information är sådan som Lohilo Foods AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november 2022 kl. 07.30 CET.

Om Lohilo Foods AB (publ)

Lohilo Foods AB (publ), som grundades 2008, är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar LOHILO, Järnaglass, Superfruit, Alvestaglass, Häagen-Dazs, Bubbies och Halo Top.  

Aktien handlas sedan 2020-10-26 på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under beteckningen LOHILO. Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För Lohilo Foods AB (publ) innehar FNCA Sweden AB, info@fnca.se respektive 08-528 00 399, uppdraget som Certified Adviser.

Lohilo Foods AB (publ) Nylandavägen 2, 352 50 Växjö • Tel: 0470-72 91 78 • www.lohilofoods.com • E-post: info@lohilofoods.com

 

För ytterligare information, kontakta vänligen:

Richard Hertvig, Vd och koncernchef

E-post: richard@lohilofoods.com, tel: +46 70 88 69 444