Rättelse: Beslut om företrädesemission i Dalsspira

Rättelse avser: Korrigering av villkor för företrädesemission
 

Efter avstämning med Euroclear har Styrelsen i Dalsspira mejeri beslutat om en mindre korrigering av villkoren för den företrädesemission som offentliggjordes den 11 augusti 2021. De förändrade villkoren innebär inte någon förändring av antalet nyemitterade aktier eller teckningskurs för de Units som emissionen omfattar utan är primärt av teknisk karaktär.

Tidigare angavs att för varje två Units som tecknas erhålles två nya aktier och en teckningsoption. De justerade villkoren innebär att för varje Unit som tecknas erhålles en ny aktie samt en teckningsoption. Det kommer att krävas två teckningsoptioner för att teckna en ny aktie i mars/april 2022 till 70 procent av då aktuell aktiekurs.

Uppdaterade villkor för nyemissionen

 • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som för varje (1) befintlig aktie erhåller en (1) Uniträtt. Det krävs fyra (4) Uniträtter för att teckna en (1) Unit, där varje Unit består av en aktie och en teckningsoption.
 • Emissionskursen är 2,00 SEK per Unit.
 • Företrädesemissionen omfattar högst 2 020 709 Units.
 • Två (2) teckningsoptioner ger innehavaren rätt att under perioden 21 mars – 5 april 2022 teckna en (1) aktie där teckningskursen sätts till 70 procent av den vägda genomsnittliga handelskursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 1 mars – 14 mars 2022.
 • Units som inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand tilldelas de som tecknat Units med stöd av Uniträtter och som önskar teckna ytterligare Units, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej, pro rata deras teckning med stöd av Uniträtter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående Units ska fördelas till de nya investerare som tecknat sig i emissionen.

Tidsplan för nyemissionen

 • Teckningsperiod 23 augusti – 7 september 2021.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive Uniträtt är den 16 augusti 2021.
 • Första dag med handel i aktien exklusive Uniträtt är den 17 augusti 2021.
 • Avstämningsdag är den 18 augusti 2021.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 7 september 2021.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med Uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 23 augusti – 2 september 2021.
 • Handel med BTU kommer att ske från och med den 23 augusti 2021 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av september 2021.

Teckning av emissionen

Teckning av Units kan ske elektroniskt med BankID via Nordic Issuing: www.nordic-issuing.se

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer publiceras den 20 augusti 2021 på Bolagets hemsida www.dalsspira.se och Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på samt på Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 073-068 82 18

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen