Rättelse: Finepart genomför företrädesemission om 15 MSEK och planerar för extra bolagsstämma

Uppdaterad version. I versionen publicerad 2024-02-29 kl. 17:42 angavs fel preliminär tidsperiod för handel med teckningsrätter samt teckningsperiod, detta är justerat i denna version och pressmeddelandet följer i sin helhet nedan. Styrelsen för Finepart Sweden AB (”Finepart” eller ”Bolaget”) beslutade idag, den 29 februari 2024 att kalla till extra bolagsstämma för att pröva beslut om genomförande av en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om högst cirka 15 MSEK (”Företrädesemissionen”). Kallelse till en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 2 april meddelas genom separat pressmeddelande. Företrädesemissionen består av nyemitterade aktier och genomförs i syfte att tillföra rörelsekapital för att möta den ökande efterfrågan Bolaget ser framför sig samt att stärka Bolagets balansräkning i from av kvittning av fordringar och återbetalning av skulder. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,9 MSEK, motsvarande totalt cirka 5,7 procent av Företrädesemissionen, samt emissionsgarantier om cirka 12,1 MSEK, motsvarande cirka 80,9 procent av emissionen, således är totalt 86,7 procent av emissionen säkerställd genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden. Företrädesemissionen kan maximalt inbringa cirka 15 MSEK till Finepart före emissionskostnader och kvittning.

Bakgrund och motiv

Efter ett år av en avvaktande marknad ser nu Finepart en växande efterfrågan på skärmaskiner. I takt med att en allt starkare miniatyriseringstrend växer fram på flera av de marknader som Bolagets kunder verkar inom följer också en ökande efterfrågan på komponenter inom mikrosegmentet och Finepart bedömer att denna trend kommer fortsätta under år 2024 och framåt.

Då Fineparts mikrovattenskärningsteknik har förmågan att uppnå en mycket hög precision jämfört med traditionell vattenskärning ser Bolaget goda möjligheter att växa och ta marknadsandelar, bland annat inom sektorer så som medicinteknik, elektronik, greentech och flyg- och rymdindustrin. Finepart börjar nu också ta sig in på marknaden för serietillverkande företag i allt större utsträckning, vilket Bolaget bedömer borgar för god tillväxt framgent.

För att stärka balansräkningen och tillföra rörelsekapital för att möta den ökade efterfrågan som Bolaget ser framför sig har styrelsen beslutat att föreslå för den extra bolagsstämman att pröva beslut om genomförande av Företrädesemissionen om cirka 15 MSEK.

VD Lars Darvall kommenterar:

Vi fortsätter att arbeta hårt för att säkerställa en stark och hållbar tillväxt för vårt företag på lång sikt. Vi är fast beslutna att maximera värdet för våra aktieägare och att fortsätta vara en pålitlig investeringsmöjlighet. Vi hoppas därför på fortsatt tilltro från våra aktieägare och att ni följer med oss på vår resa framåt.”

Villkor för företrädesemissionen

Styrelsen för Finepart beslutade idag att kalla till extra bolagsstämma för att pröva beslut om genomförande en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om högst cirka 15 MSEK. Förslaget innebär att rätt att teckna aktier med företrädesrätt ska tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen den 9 april 2024 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskursen uppgår till 0,67 SEK per aktie, vilket innebär att Finepart vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs maximalt cirka 15 MSEK före emissionskostnader och kvittning. Teckning av aktier med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 10-24 april 2024. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Spotlight Stock Market under perioden 10-19 april 2024.

Kvittning kommer i Företrädesemissionen maximalt att kunna uppgå till cirka 6,0 MSEK. Styrelsen bedömer att Bolagets ekonomiska ställning kommer att förstärkas genom kvittning av skulder i form av utgivna konvertibla lån. Bolagets totala skulder, och därmed även finansiella kostnader, minskar vilket anses vara till nytta för Bolaget och dess aktieägare.

I första hand ska tilldelning ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal aktier de redan har tecknat i Företrädesemissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska fördelning ske till de som lämnat garantiåtaganden, pro rata i förhållande till storleken på garantiåtagandet.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 4 april 2024.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från personer inom bolagets ledning, styrelse samt större aktieägare om totalt cirka 0,9 MSEK, motsvarande totalt cirka 5,7 procent av Företrädesemissionen. Utöver teckningsåtaganden har Finepart erhållit emissionsgarantier i form av topp- och bottengarantier uppgående till cirka 12,1 MSEK, således är totalt 13 MSEK säkerställt. Garantidelen består dels av en så kallad bottengaranti om cirka 6,8 MSEK som avser utrymmet upp till cirka 7,7 MSEK i Företrädesemissionen, dels av en så kallad toppgaranti om cirka 5,3 MSEK som avser utrymmet från cirka 7,7 MSEK till 13,0 MSEK i Företrädesemissionen. För emissionsgarantierna utgår en kontant ersättning om 15 procent av garanterat belopp. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

4 april 2024                                                                  Informationsmemorandum beräknas offentliggöras

9 april 2024                                                                  Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

10-19 april 2024                                                          Handel med teckningsrätter

10-24 april 2024                                                          Teckningsperiod

26 april 2024                                                               Offentliggörande av utfall

2 maj 2024                                                                   Likviddag för teckning utan företräde

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med 3 360 110,10 SEK, från 3 360 110,10 SEK till 6 720 220,20 SEK. Antalet aktier kommer då att ökas med högst 22 400 734 aktier, från 22 400 734 aktier till 44 801 468 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om 50 procent.

Rådgivare
Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Finepart i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Darvall VD, Finepart Sweden AB

Telefon: 0707 – 767 768

E-post: lars.darvall@finepart.com

Denna information är sådan information som Finepart Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2024.

Om Finepart

Verksamheten grundades år 2012 och är ett Innovativt Tech-bolag med tillverkning av abrasiva mikrovattenskärningssystem under varumärket Finecut. Teknologin baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapar en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Tekniken är framför allt lämpade för tillverkning av komponenter med hög precision för i princip alla material. Sedan starten har flertalet varumärken adderats såsom Finesoft, Finespin, Finepart Academy till det som idag utgör Finepart. Försäljning sker via egen personal samt ett återförsäljarnätverk. De största marknaderna är Norden, Europa och USA. Verksamheten bedrivs i Sverige, Bollebygd.

Finepart är noterat på Spotlight Stockmarket, Stockholm sedan hösten 2016. För mer information, se www.finepart.com