RÄTTELSE, med bifogad kvartalsrapport Q2 2021

Gapwaves delårsrapport april-juni 2021:
Kommersiellt genombrott inom fordonsindustrin

Kvartalet utmärker sig då den största affären i Gapwaves historia genomfördes; Gapwaves har ingått ett licens- och utvecklingsavtal med tidsbegränsad exklusivitet för hörn- och sidoradar med HELLA, en av de ledande tillverkarna av radar för bilindustrin. Som en del av avtalet har HELLA investerat 182,3 MSEK i Gapwaves via en riktad nyemission av 3 100 000 B-aktier till ett pris om 58,80 SEK per aktie.
Omsättningen för perioden april-juni 2021 uppgick till 14,9 MSEK (5,2 MSEK).

Avtalet visar tydligt att Gapwaves antennteknik är avgörande och unik inom radarmarknaden för fordonsindustrin, ett marknadssegment med extremt höga krav. Det faktum att ytterligare en av världens ledande tillverkare av bilradar väljer att licensiera vår teknik och även att investera i Gapwaves är en tydlig bekräftelse på det värde vi tillför. Avtalet är en viktig milstolpe och ett resultat av många års innovativ teknikutveckling och hårt arbete. Tillsammans skall HELLA och Gapwaves utveckla nästa generations radar med förväntad produktionsstart från 2024.

Affären med HELLA ger ringar på vattnet

Offentliggörandet av avtalet med HELLA har gett positiva signaler till marknaden och genererat ett ökat intresse för Gapwaves antennteknik även från andra kunder. Vi ser ett ökat inflöde av nya förfrågningar från Tier 1 inom fordonsindustrin men även inom radarvertikalerna ”Last mile deliveries” och Trafikövervakning. De samarbeten som redan pågår med Uhnder och Smartmicro har fortlöpt väl och en ny order har erhållits från Uhnder på ett värde av 1.3 MSEK.

Vidare har en ny order erhållits av den globala techgiant som ett samarbete inleddes med under 2020. Ordern består av ett nytt projekt på design och utveckling av avancerade 77 GHz antennprototyper. Ordern har ett värde om ca 3.7 MSEK med beräknad leverans under fjärde kvartalet 2021.

Efter periodens utgång erhölls en ny order på ett prototypprojekt på en 77 GHz högupplöst radarantenn från en för Gapwaves ny global Tier 1 där leverans beräknas ske under tredje kvartalet 2021. Projektet avser att ta fram en antenn för en mer avancerad högupplöst fordonsradar.

Framtiden ser positiv ut

Nya kundorders och ökat intresse för Gapwaves 77 GHz radarantenn bekräftar återigen att Gapwaves antenn är ideal för radarapplikationer inom fordonsindustrin så väl som ”Last mile deliveries” och trafikövervakning – marknadssegment i snabb tillväxt drivet av säkerhetsklassificeringar inom fordonsindustrin, ökad digitalisering och nya behov inom transportsektorn. Avtalet avseende hörn- och sidoradar som tecknats med HELLA har ytterligare ökat andra kunders angelägenhet att samarbeta med Gapwaves. Samarbetet med Frencken Group som produktionspartner har intensifierats under andra kvartalet. Frencken kan nu producera med bra prestanda och till konkurrenskraftig kostnad.

Gapwaves strategiska plan ligger fast och det ökade antalet kundspecifika utvecklingsprojekt ger förhoppningar om ett mycket starkt 2021. Vidare följer vi vår långsiktiga strategi att göra Gapwaves teknologi till standard för vågledarbaserade antenner och att bygga upp en bred och diversifierad kundbas som väljer Gapwaves anntennlösnngar för sina högvolymsprodukter.

Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 14,9 MSEK (5,2 MSEK)
  • Rörelseresultatet uppgick till –4,1 MSEK (-10,4 MSEK)
  • Periodens resultat uppgick till –4,1 MSEK (-10,5 MSEK) vilket motsvarar -0,15 SEK (-0,38 SEK) per aktie
  • Periodens kassaflöde var 167,3 MSEK (-5,3 MSEK) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 231,4 MSEK (97,8 MSEK)

VD Lars-Inge Sjöqvist kommenterar rapporten:
Som VD för Gapwaves är jag mycket stolt över vad vi åstadkommit under årets andra kvartal. Avtalet med HELLA är en milstolpe i Gapwaves historia och en bekräftelse på att Gapwaves är en världsledande leverantör av vågledarantenner. Jag vill rikta ett extra stort tack till alla våra kompetenta medarbetare. Nu har vi beviset på papper – att Gapwaves innehar kompetens att förändra hela millimetervågsmarknaden, vilket även avspeglar sig i ett mycket högt orderläge! Med det vill jag säga att jag är extremt glad över att vara en del av detta team och jag har stora förväntningar på vad vi skall åstadkomma tillsammans under andra halvan av 2021.

Rapporten i sin helhet kan laddas ner här.

 

För ytterligare information kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD
Telefonnummer: 0736 84 03 56
E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission
Telefon: +46 (0)8 503 000 50
E-post: ca@gwkapital.se
www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB
Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan som Gapwaves AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-25 13:14 CET.