Raybased AB sluter avtal med Sustainable Energy Nordic AB och beslutar om en riktad nyemission på 0,5 MSEK till kursen 2,45

Raybased slutit ett avtal med Sustainable Energy Nordic AB om tjänster inom strategisk marknadsföring och försäljning. Styrelsen för Raybased AB har samtidigt beslutat om en riktad nyemission av aktier om 0,5 MSEK till detta bolag. Nyemissionen är villkorad av en extra bolagsstämmas godkännande. Denna planeras till i början av oktober.

Bakgrund och motiv till emissionen
Raybased intensifierar gradvis marknadsarbetet såväl i Norden som i USA. För att tillföra ytterligare resurser har Raybased slutit ett avtal med Sustainable Energy Nordic AB om tjänster inom strategisk marknadsföring och försäljning. Sustainable Energy Nordic AB representeras av Jonas Almquist som tidigare bl a varit VD för Bergen Energi AB. Jonas, som har en lång erfarenhet av arbete inom energiområdet med stark koppling till förnyelsebar energi och ”Clean tech”, ser en stor potential i Raybaseds koncept och har uttryckt en önskan om förvärv av en större aktiepost. Styrelsens uppfattning är att detta är till gagn för nuvarande aktieägare och har därför beslutat om en riktad emission om 204 000 aktier till Sustainable Energy Nordic AB, villkorad av en extra bolagsstämmas godkännande.

Det kapital som nyemissionen inbringar är tänkt att användas på följande sätt:
Kapitalet kommer att användas för att intensifiera Bolagets marknadsarbete. En utökad satsning har påbörjats på den amerikanska marknaden bl a genom samarbetet med Business Sweden i Cleantech Hub och bolaget har under det senaste halvåret genomfört ett antal positiva kundbesök i USA. ”Vår bedömning är att den amerikanska marknaden är mycket mottaglig för Raybaseds teknik och testinstallationer är under diskussion. Vi är därför angelägna om att omgående intensifiera marknadsbearbetningen i USA,” kommenterar Lennart Olving, VD Raybased AB.

Villkor för den riktade nyemissionen av aktier
Styrelsen föreslår en riktad emission om 204 000 aktier till Sustainable Energy Nordic AB. Aktiekapitalet kommer då att öka med 30 600 SEK för att därefter uppgå till totalt 2 046 275,55 SEK. Totala antalet aktier kommer att uppgå till 13 641 837. Den utspädning som befintliga aktieägare utsätts för, i och med den riktade emissionen, uppgår till totalt cirka 1,5 procent. Förutsatt att den riktade emissionen godkänns av extra bolagsstämma, förväntas emissionen registreras hos Bolagsverket under oktober 2018.

Teckningskursen ska uppgå till 2,45 SEK vilket är samma kurs som vid företrädesemissionen i maj 2018. Denna kurs är något högre än en volymvägd snittkurs perioden efter företrädesemissionen men samtidigt har aktien hög volatilitet och låg omsättning vilket gjort att bolaget för att säkerställa marknadsmässighet valt att erbjuda samma pris som i den senaste företrädesemissionen. 
Inga nämnvärda emissionskostnader väntas uppstå.

Anledning till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
I detta fall har en riktad emission bedömts som ändamålsenlig eftersom det primära syftet är att skapa ett incitament för Sustainable Energy Nordic AB.

Därtill poängteras att emissionen är villkorad av beslut från extra bolagsstämma med kvalificerad majoritet (nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna).

Aktieägarna bereds därmed möjligheten att lämna synpunkter på den föreslagna riktade emissionen till Bolagets styrelse.

”Vi möter ett ökande intresse för Raybaseds koncept och har inte själva tillräckliga resurser att utveckla alla nya affärsmöjligheter. Genom samarbetet med Sustainable Energy Nordic AB och Jonas Almquist förstärker vi vårt team med en ytterst kvalificerad resurs, som dessutom har ett redan omfattande kontaktnät i branschen”, avslutar Lennart Olving, VD Raybased.

Jonas Almquist has worked in leading positions in the energy sector for more than 20 years. He comes most recently from Sustainable Energy Nordic AB where he was Senior Consultant for several large PV installations for large private companies. Prior to this, he served in leading positions at Bergen Energi AS, including as Managing Director and VP Northern Europe. He has held numerous board of director assignments and has extensive media and speaker experience. Jonas is very goal-oriented and has in-depth knowledge of all aspects of the energy business, sustainability and renewable energy.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lennart Olving
CEO, Raybased AB
Tel: +46 725-486 688   
E-post: lennart.olving@raybased.com          

Lars Elmberg     
Styrelseordförande, Raybased AB
Tel: +46 708-237 004
E-post: lars.elmberg@raybased.com   

Om Raybased AB
Raybased AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.
www.raybased.com

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s  marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018.