Red Reserve Entertainment har genomfört en riktad nyemission om cirka 2,7 miljoner kronor

Styrelsen för Red Reserve Entertainment AB har, med stöd av det emissionsbemyndigandet från årsstämman som avhölls den 25 maj 2018, beslutat om en riktad nyemission av 1 150 000 aktier till en teckningskurs om 2,35 kronor per aktie. Teckningskursen är satt utifrån den volymvägda genomsnittskursen den senaste 10 handelsdagarna, 2,56 kr och en marknadsmässig rabatt om cirka 8,2 procent. Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 2,7 miljoner kronor. 

Tecknarna i den Riktade Nyemissionen utgörs av sju svenska privatinvesterare varav sex sedan tidigare större aktieägare (se nedan). 

Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen avses användas för att utveckla det nyförvärvade Counter-Strike Global Offensive-laget, samt fortsätta utveckla Bolagets produktportfölj.

Skälen till att den Riktade Nyemissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning till attraktiva villkor för att stödja en fortsatt expansion och utveckling av Bolagets verksamhet.

Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 13,1 procent. Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående aktier med 1 150 000 aktier från 7 625 580 till 8 785 580. Aktiekapitalet ökar med cirka 1 150 000 kronor från 7 635 580 kronor till 8 785 580 kronor.

Tecknarna:

  • Large AB 200 000 aktier 
  • Abakos AB 150 000 aktier 
  • Anders Wall 150 000 aktier
  • John Dahlfors 100 000 aktier
  • Kjell Blixt 100 000 aktier
  • Enwicklet AB 100 000 
  • Ola Lidström 350 000 aktier

Stockholm, 9 juli 2018.

Kontaktpersoner:

Klas Åström
Styrelseordförande
070-973 37 44
klas.astrom@imagesystems.se

Olav Törnblom
VD Community Entertainment
0702-19 04 06
olav@redreserveentertainment.com

Mer information finns på bolagets hemsida: www.redreserveentertainment.com.

Denna information är sådan information som Red Reserve Entertainment är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2018.

Red Reserve Entertainment AB har i dotterbolaget MillionMind utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online. I och med förvärvet av Red Reserve AB är bolaget numera även en stor aktör i e-sportbranschen.

Dotterbolaget Red Reserve AB är, genom sammanslagningen med Red Reserve Entertainment (vid sammanslagningen Community Entertainment), Skandinaviens första noterade e-sportföretag. Red Reserve har idag lag i den absoluta världstoppen i Counter-Strike: Global Offensive, Call of Duty och Hearthstone, samt ett lag i stark utveckling i Fortnite.