SMART ENERGY GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER MED BETALNING GENOM KVITTNING

Styrelsen i Smart Energy Sweden Group AB (”Smart”) har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2018 beslutat om kvittningsemission av aktier i Smart i samband med betalning av köpeskilling avseende förvärvet av Sollebrunns Oljeservice Försäljnings AB (”SOSAB”). Beslutet innebär att 86 395 355 nya aktier emitteras och att aktiekapitalet ökar med 8 639 535,5 kronor.

Såsom tidigare har kommunicerats har Smart förvärvat SOSAB, med tillträdesdag den 15 juni 2018. Som delbetalning av förvärvet har styrelsen för Smart beslutat om kvittningsemission riktad till säljaren av SOSAB.

Emissionskursen fastställdes till ca 0,135 kronor per aktie, motsvarande genomsnittskursen under perioden den 31 maj 2018 – 2 juli 2018 (15 juni 2018 borträknad). Betalning för de nyemitterade aktierna sker genom kvittning av SOSAB:s fordran på Smart om 11 663 373 kronor. Utestående aktier i Smart var före emissionen totalt 605 742 560 stycken och efter emissionen uppgår totala antalet aktier till 692 137 916 stycken. Utspädningen blir ca 12,5 procent för befintliga aktieägare. Handel & Transport Alingsås AB har ingått ett avtal om ”Lock-Up” med Smart om att endast få avyttra 25 procent av de nyemitterade aktierna under en period av nio månader räknat från tillträdesdagen.

Teckning av aktier beräknas ske i närtid och handel med de nyemitterade aktierna sker efter registrering hos Euroclear Sweden AB. Smart kommer att pressmeddela så snart registrering av emissionen är genomförd.
   

Fredrik Johansson
Koncern VD
   

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 Juli 2018 kl. 16:00 CET.

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson

Tel: 031-120056

info@smartenergysweden.se
   

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Smart Energy innehar ca 5 % av svenska bulkmarknaden för bränslen. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 3500 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.

www.sesab.net