Smart Energy genomför en riktad nyemission till strategisk investerare i USA om cirka 8,5 MSEK

Smart Energy Sweden Group AB (publ) (“Bolaget”) meddelar idag, den 30 december 2019, att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 april 2019, fattat beslut om att emittera 70 000 000 aktier i en riktad nyemission till en strategisk investerare i USA med en teckningskurs om 0,122 kr per aktie.

Den riktade nyemissionen genomförs primärt för att knyta till sig en strategisk investerare som har en affärsrelation med Bolagets affärsbank i USA och i detta stärka koncernens balansräkning genom att öka Bolagets primärkapital med motsvarande belopp.

Vi ser positivt på att få in internationella investerare i Bolaget och vi jobbar även aktivt med att få institutioner och fonder att bli delägare i Bolaget då vi tror att detta långsiktigt skapar ett ökat mervärde för samtliga aktieägare i Bolaget, säger Glenn Renhult, Styrelseordförande i Smart Energy Sweden Group AB (publ). 

Emissionen kommer att öka bolagets aktiekapital med 7 000 000 kr till totalt 106 488 532,90 kr och öka antalet aktier i bolaget med 70 000 000 stycken till totalt 1 064 905 329 stycken vilket motsvarar en aktieutspädning om totalt 7,03% för befintliga aktieägare. Bolaget tillförs därmed kontant en emissionslikvid om ca 8,5 MSEK före emissionskostnader.

Styrelsen har bland annat beaktat det vägda kursgenomsnittet för Bolagets aktie under de senaste två månaderna vilket var (0,124 SEK) och det är därför styrelsens bedömning att den riktade emissionen sker till marknadsmässiga villkor även om emissionskursen i denna period överstiger den nuvarande marknadskursen.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket så kommer aktierna att införas i aktieboken.

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2019 kl. 17:05 CET.

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:
jesper.starander@sesab.net eller tfn: 031-120056.

Kort om Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på business to business (B2B) försäljning till både återförsäljare, jordbruk, entreprenader, bussbolag, åkerier, budfirmor, kommuner, åkericentraler och många villaägare runt om i Sverige. Bolaget bedriver även en egen konsumentförsäljning via mindre tankstationer på landsbygden. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare varav aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm och huvudägare är idag Capital Conquest AB (publ).

http://www.sesab.net/