Smart Energy kommenterar status gällande avnotering

Nordic Growth Market NGM AB (”NGM”) har i meddelande till marknaden den 9 april 2020 angett att man under en tid utrett om Smart Energy Sweden Group AB (publ) (”Smart”) uppfyller noteringskraven och att NGM avser att initiera ett disciplinnämndsförfarande med avsikt att Smarts aktie ska avnoteras. Smart har tidigare hos NGM anmält att bolaget önskar att dess aktie ska avnoteras eftersom det grundläggande spridningskravet för en listning hos NGM inte kan upprätthållas. Listningskravet av innebörd att bolaget ska ha minst 300 aktieägare som vardera har aktier med minst 5 000 kronor (fler än 1 miljon aktier med den senare tidens kurs) i värde uppfylls inte och har inte uppfyllts under en längre tid. Spridningskravet finns för att undvika en missvisande prissättning. Mot bakgrund av den publicerade finansiella informationen och de jämförande nyckeltal som NGM redovisar för Smarts aktie, uppfattar Smart att det finns betydande osäkerhet om listningen hos NGM innebär att en missvisande prissättning kan undvikas. Den osäkerheten är till nackdel för Smart och dess aktieägare. NGM har placerat Smarts aktie under observation sedan den 7:e augusti 2019. Denna långtgående observationsplacering tillsammans med NGM:s meddelande om avnotering innebär i sig ytterligare osäkerhet om listningen medger att missvisande prissättning kan undvikas. Sammantaget under dessa betingelser är det av vikt för aktieägarna och Smart att NGM lämnar klarläggande besked till marknaden snarast möjligt. Smart har därför återkommit till NGM och tillstyrkt NGM:s begäran att aktien ska avnoteras.

Denna information är sådan information som Smart Energy Sweden Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2020 kl. 16:10 CET.

För ytterligare information kontakta VD Jesper Starander:
jesper.starander@sesab.net eller tfn: 031-120056.

Kort om Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på business to business (B2B) försäljning till både återförsäljare, jordbruk, entreprenader, bussbolag, åkerier, budfirmor, kommuner, åkericentraler och många villaägare runt om i Sverige. Bolaget bedriver även en egen konsumentförsäljning via mindre tankstationer på landsbygden. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare varav aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm och huvudägare är idag Capital Conquest AB (publ).

http://www.sesab.net/