Rethinking Care Sweden AB (publ) meddelar utfall i företrädesemission

Den 1 juni 2018 avslutades teckningstiden i Rethinking Care Sweden AB:s (”Rethinking Care”) emission av units med företrädesrätt för aktieägarna. Med stöd av garantiåtaganden kommer bolaget erhålla full emissionslikvid.

Rethinking Care:s extra bolagsstämma den 2 maj 2018 beslutade att emittera högst 10 994 644 units med företrädesrätt för aktieägarna. Varje unit består av en ny aktie och en teckningsoption serie TO1. (”TO1”). Totalt omfattade emissionen högst 10 994 644 aktier och högst 10 994 644 TO1. Teckningstiden förlängdes och löpte mellan 11 maj och 1 juni 2018. Teckningskursen för varje unit uppgick till 1,23 kronor.

Sammanräkning visar att 2 401 185 units, det vill säga 21,84 procent, tecknats med företräde, vilket motsvarar 2 953 458,55 kronor. 8 593 459 units, det vill säga 78,16 procent, tecknades utan företräde samt av emissionsgaranter vilket motsvarar 10 269 954,57 kronor. Emissionen blev därmed fulltecknad. Utav emissionslikviden utgör 36,85 procent, vilket motsvarar 4 983 999,36 kronor, kvittning av fordran. Genom emissionen kommer Rethinking Care:s aktiekapital öka med 1 099 464,40 kronor och aktiekapitalet kommer att uppgå till 2 198 928,80 kronor. Rethinking Care tillförs 13 523 412,12 kronor före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer framförallt att användas för marknadssatsning samt för utveckling av bolagets verksamhetsunika IT-plattform.

Meddelande om tilldelning av units till de personer som tecknat utan företräde skickas endast till de som tilldelas units. De nya aktier som tecknas med företräde beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 15 juni 2018 och de nya aktier som tecknas utan företräde beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 28 juni 2018. Handel med betalda tecknade units (BTU) sker på Nasdaq First North till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. I samband med omvandling av BTU kommer teckningsoptionerna listas på Nasdaq First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Rethinking Care Sweden AB
Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2018 kl. 17:10 CEST.
  

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (
559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se och www.curando.se