22 000 nya jobb i Skåne, lägre arbetslöshet och fortsatt kompetensbrist

Arbetsmarknaden i Skåne 2018-2019

Under 2018 och 2019 skapas 22 000 nya jobb i Skåne enligt Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos. Framtidstron hos Skånes arbetsgivare är i ett historiskt perspektiv mycket stor.  Flest nya jobb kommer inom barnomsorg, grundskola, byggverksamhet samt finansiell verksamhet och företagstjänster. När arbetskraften inte växer lika kraftigt får högkonjunkturen effekt på arbetslösheten som beräknas minska till 8,8 % av arbetskraften i slutet av 2019. Det är den lägsta noteringen sedan 2009. Problemet med kompetensförsörjningen fortsätter, vilket riskerar bromsa länets tillväxt och påverka välfärden.

– Skånes arbetsmarknad har länge varit stark, men när arbetskraften samtidigt vuxit kraftigt minskar inte arbetslösheten nämnvärt. Nu ser vi flera tecken på att arbetslösheten minskar rejält och högkonjunkturen gynnar både inrikes och utrikes födda samt ungdomarna, säger Marie Klasson, chef på Arbetsförmedlingen i Skåne.

Arbetsgivarna i prognosundersökning är mycket positiva och en majoritet av företagen tror på ökad efterfrågan av varor och tjänster de närmaste 12 månaderna.

Arbetskraften fortsätter ökar tack vare inflyttning

Utbudet av arbetskraft ökar när Skånes befolkning i åldrarna 16-64 år växer. Ökningen beror i första hand på att fler utrikesfödda kommer ut på arbetsmarknaden. Skåne är helt beroende av detta tillskott till arbetskraften eftersom antalet inrikes födda personer i arbetskraften minskar.

Arbetslösheten minskar för både inrikes och utrikes födda
I slutet av 2018 beräknas 59 200 personer vara arbetslösa, vilket motsvarar 9,1 och i slutet av 2019 minskar arbetslösheten till 57 400 personer, 8, 8 procent av arbetskraften. Att arbetslösheten till slut minskar märkbart även i Skåne beror på att arbetskraften inte växer lika kraftigt och därmed syns effekten av den starka skånska högkonjunkturen.

Stort utbildningsbehov för att matcha arbetskraft och jobb

Parallellt med den starka arbetsmarknaden blir matchningen på arbetsmarknaden en allt större utmaning. En kunskapsintensiv arbetsmarknad med höga kompetenskrav och brist på kvalificerad arbetskraft väntas öka. Samtidigt har allt fler av de arbetslösa kort utbildning. Var tredje arbetslös saknar gymnasieutbildning och i april saknade 9 800 personer även grundskoleutbildning.

Sammanfattning:

 • 22 000 fler arbetstillfällen (13 000 2018 och 9 000 2019)

 • Fler jobb inom offentlig tjänstesektor på grund av kraftig befolkningsökning och generationsväxling.

 • Sysselsättningen ökar inom privata tjänstesektorn, vilket bland annat beror en stark industrikonjunktur som skapar arbetstillfällen genom ”kringtjänster” inom transport, företagstjänster och IT. Däremot väntas enbart en liten sysselsättningsökning inom industrin.

 • Husbyggande och infrastrukturprojekt i Skåne gynnar byggbranschen, men kompetensbrist hindrar nyanställningar.

 • Arbetskraften och befolkningen ökar.
 • Arbetslösheten blir 9,1 procent av arbetskraften i slutet av 2018 och 8,8 procent av arbetskraften i slutet av 2019. Länets arbetsmarknad är fortsatt tudelad med stora regionala skillnader. En tredjedel av de arbetssökande har högst förgymnasial utbildning. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 10 år.
 • Många bristyrken även 2018 och 2019. Inom privata sektorn; framför allt yrken med krav på högskoleutbildning inom teknik och data, yrkesbevis inom byggverksamheten, kvalificerade yrken inom industrin. Inom offentlig verksamhet; yrken med krav på högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård, undersköterskor, lärare samt högskoleutbildade inom socialt arbete.
 • Rekryteringssvårigheter får konsekvenser som att befintlig personal jobbar mer, företag tackar nej till ordrar, anlitar bemanningsföretag och planerade expansioner skjuts på framtiden. uppger att kvaliteten försämras.

 • Bristen försvåras av att arbetsmarknaden är könssegregerad, vilket innebär att arbetsgivarna inte rekryterar från hela befolkningen och många arbetssökande endast söker sig till vissa delar av arbetsmarknaden.
 • Skånes tre stora utmaningar är
  • Matchning till arbete och utbildning
  • Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden
  • Motverka långtidsarbetslösheten

Fakta: I Skåne län ingick 1 500 arbetsställen inom privata näringslivet och offentliga sektorn. Svarsfrekvensen var 80,4 procent i vårens undersökning.

För kommentarer: Marie Klasson, chef Arbetsförmedlingen Skåne, 010-486 5667
För information: Anna Hansen, analytiker, 010-488 55 90
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720