RLS Global genomför kvittningsemission om sammanlagt cirka 10 MSEK

Styrelsen för RLS Global AB (publ) (”Bolaget” eller ”RLS Global”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission av aktier om sammanlagt cirka 10 MSEK (”Nyemissionen”) till en av Bolagets huvudägare i form av Zebra Holding and Investments (Guernsey) Limited (”Zebra”). Teckningskursen uppgår till 2,987 SEK per aktie. Emissionslikviden har erlagts genom kvittning av utestående lån om sammanlagt 10 MSEK som Zebra haft gentemot Bolaget.

Villkor för Nyemissionen

Zebra har tidigare lämnat kortfristiga lån till Bolaget om sammanlagt 10 000 000 SEK (”Lånet”).

Styrelsen för RLS Global har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2022, om Nyemissionen. Genom Nyemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 3 347 840 aktier samt aktiekapitalet att öka med 378 272,441600 SEK. Emissionslikviden har erlagts genom kvittning av Lånet.

Den sammanlagda emissionslikviden i Nyemissionen uppgår till 9 999 998,080 SEK.

Teckningskursen för aktierna uppgår till 2,987 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och Zebra. Sammantaget har Bolagets styrelse bedömt att teckningskursen utifrån rådande omständigheter är marknadsmässig.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på bästa möjliga villkor anskaffa kapital i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning genom att minska Bolagets skuldsättning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, vilket under rådande omständigheter har varit av synnerlig vikt för Bolagets ledning. Detta talar enligt styrelsen sammantaget och med tillräcklig styrka för att det ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse att göra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt motsvarande cirka 4,78 procent i förhållande till nuvarande antalet aktier i Bolaget.

Denna information är sådan som RLS Global AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-23 09:00 CET.

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var bolaget noterat på Aktietorget. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag.
 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Karin Fischer, CEO, RLS Global
E-mail: karin.fischer@rlsglobal.se
Tel: +46 702 48 46 51

Steve Krognes, styrelseordförande RLS Global
E-mail: customer@rlsglobal.com

 

OM RLS GLOBAL:
RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypoklorit plattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv® och Carisolv®.
RLS långsiktiga vision är att vara ett ledande forskningsdrivet plattformsföretag inom sårvård. Ambitionen är att expandera till nya indikationer genom nya forsknings- och utvecklingsprojekt inom område som brännskador och dermatologi. För att maximera marknadsnärvaron avser RLS att arbeta med partners för att kommersialisera produkter globalt. RLS är övertygade om att företagets plattformsteknik och dess unika egenskaper kommer hjälpa många patienter runt om i världen. Läs mer på www.rls.global