RLS Global: RLS Global offentliggör prospekt

RLS Global AB (publ) (”RLS Global” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Finansinspektionen godkänt det prospekt som RLS Global upprättat med anledning av förestående nyemission. RLS Global offentliggör därmed idag prospektet vilket finns tillgängligt på RLS Globals hemsida (www.rls.global), Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se) samt Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Prospekt

Det prospekt som RLS Global har upprättat med anledning av den förestående nyemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, och anmälningssedlar kan erhållas från RLS Global och Erik Penser Bank samt hålls tillgängliga på RLS Globals webbplats (www.rls.global) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Företrädesemissionen i sammandrag

  • En (1) befintlig aktie i RLS Global som innehas på avstämningsdagen den 26 oktober 2022 berättigar till en (1) teckningsrätt. Femtio (50) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nyemitterade aktier.
  • Teckningskursen uppgår till 3,00 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant.
  • Genom företrädesemissionen kan RLS Global som högst tillföras cirka 29,4 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningsperioden löper under perioden 28 oktober – 11 november 2022.
  • Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden 28 oktober – 8 november 2022.
  • Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 1 108 341,98446 SEK, motsvarande högst 9 809 170 aktier innebärande en maximal utspädning om 12,3 procent.
  • Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande sammanlagt 29,4 MSEK. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 17 MSEK, motsvarande cirka 57,75 procent av företrädesemissionen och emissionsgarantierna uppgår till cirka 12,4 MSEK, motsvarande cirka 42,25 procent av företrädesemissionen. Tecknings- och garantiåtaganden från ledande befattningshavare och styrelseledamöter uppgår till sammanlagt 6,5 MSEK.

Rådgivare

RLS Global har anlitat Erik Penser Bank AB och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i RLS Global. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i RLS Global sker enbart genom det prospekt som RLS Global nu offentliggjort.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i RLS Global har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Informationen lämnades för offentliggörande genom angiven kontaktpersons försorg 2022-10-25 12:15 CET.

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var bolaget noterat på Aktietorget. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag.
 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Björn Larsson, CEO, RLS Global
E-mail: bjorn.larsson@rlsglobal.se
Tel: +46 766 20 17 25