Robert Friman International AB (publ): Kontrollbalansräkning upprättad

I pressmeddelande den 16 januari 2018 meddelade Robert Friman International AB(publ) (“RFI”) att en kontrollbalansräkning ska upprättas.

Bakgrund
Beslutet föranleddes av att RFI:s dotterbolag Ravseb AB (tidigare Robert Friman & Co AB) av Stockholms tingsrätt den 15 december 2017 försattes i konkurs i kombination med återkallad LOI med Surya.

Kontrollbalansräkningen som upprättades per den 31 december 2017 uppvisar att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat och därav kommer styrelsen snarast kalla till en första kontrollstämma.
Styrelsen har för avsikt att i kallelsen presentera åtgärder som medför att RFI:s egna kapital kommer att återställas och uppnå till minst det registrerade aktiekapitalet.

Styrelsen – Robert Friman International AB

ir@robertfriman.se

www.robertfriman.se

Bolagets CertifiedAdviser (”CA”) är Partner FondkommissionAB. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Robert Friman International AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2018 kl. 13.00.