Teckning och betalning avslutad i Recyctecs riktade nyemission

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ) (”Bolaget”) beslutade den 28 november 2017, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission av aktier om maximalt cirka 5 miljoner kronor, riktad till ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare. Vid extra bolagsstämma i Bolaget den 15 december 2017 beslutades att godkänna styrelsens beslut. Teckning och betalning i emissionen har nu avslutats, varvid teckning av totalt 4 087 272 B-aktier har skett, innebärande att Bolaget tillförts en emissionslikvid om sammanlagt 2 085 000 kronor. 

De personer som emissionen riktat sig till omfattar såväl befintliga aktieägare som personer som omfattas av den krets av personer som anges i 16 kap 2 § andra punkten aktiebolagslagen, liksom personer som faller utanför dessa kategorier. Information om teckning och i förekommande fall betalning av vidtalade investerare per den 15 december 2017 finns i pressmeddelande avgivet av Bolaget nämnda dag. Samtliga vidtalade investerare som omnämns i pressmeddelandet per den 15 december 2017 har fullt ut betalat för det antal aktier som de tecknat sig för, till angiven teckningskurs.

För en sammanfattning av övriga villkor i den riktade nyemissionen hänvisas till Bolagets pressmeddelande från den 28 respektive 29 november 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO

E-post: niklas.ekman@recyctec.se    E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0731-47 72 80                                Tel: 0708-55 79 12

Om Recyctec Holding AB
Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec .