Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör information om genomfört återköp av vissa SEK obligationer och emission av nya SEK obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org. nr. 556981-7660 (“SBB” eller “Bolaget”) offentliggör idag information om genomfört återköp enligt erbjudande daterat 24 september 2018 till innehavare av nedan listade utestående obligationer (”Obligationerna”) att sälja sina Obligationer till Bolaget mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”).

Återköpserbjudandet gjordes enligt de bestämmelser och på de villkor som anges i ett separat återköpsdokument daterat 24 september 2018 (”Tender Information Document”), vilket är tillgängligt på Bolagets hemsida (sbbnorden.se/investor-relations/rapporter/).

Vid utgången av Återköpserbjudandet kl. 12:00 CET den 26 september 2018 hade giltiga återköpsinstruktioner till ett sammanlagt belopp om SEK 1.205.000.000 i Obligationerna erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet. Information om återköpt belopp per ISIN anges nedan. I enlighet med Bolagets rätt enligt Tender Information Document att från tid till annan ändra eller avstå från angivna villkor i Återköpserbjudandet informerar Bolaget om att det inte avser tillämpa transaktionsgränsen om SEK 1.000.000.000 (Transaction Cap, såsom angivits i Tender Information Document) och följaktligen att samtliga giltiga återköpsinstruktioner som erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet kommer att godkännas för köp av Bolaget. 

Bolaget offentliggör härmed även att villkoren för den nya finansieringen (New Financing Conditions, såsom definierats i Tender Information Document) har uppfyllts och att ett sammanlagt belopp om SEK 1.000.000.000 i nya seniora icke-säkerställda obligationer med en löptid om fyra (4) år har givits ut (de ”Nya Obligationerna”). Räntenivån för de Nya Obligationerna är 3 månaders STIBOR plus en marginal om 3,60 %.

Bolaget köper tillbaka Obligationerna till det pris som anges nedan, jämte upplupen och obetald ränta på Obligationerna (i enlighet med villkoren för Obligationerna):

Beskrivning av obligationerna / ISIN / Erhållet återköpsbelopp / Godkänt återköpsbelopp / Utestående belopp / Pris

2018/2019 senior unsecured fixed rate notes / SE0010869123 / SEK 0m / SEK 0m / SEK 300m / 100.50%

2017/2020 senior unsecured floating rate notes / SE0009805468 / SEK 846m / SEK 846m / SEK 1.500m / 106.50%

2018/2021 senior unsecured floating rate notes / SE0010414581 / SEK 317m / SEK 317m / SEK 750m / 102.60%  

2018/2021 senior unsecured floating rate notes / SE0010985713 / SEK 42m / SEK 42m / SEK 250m / 102.00%

Likvid för Återköpserbjudandet kommer att redovisas den 28 september 2018.

Likvid för transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundär handel hos Nordea Bank AB (publ) (”Sole Bookrunner” och ”Dealer Manager”). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner.

För information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Dealer Manager.

KONTAKTUPPGIFTER

Sole Bookrunner och Dealer Manager

Nordea Bank AB (publ)
Email: nordealiabilitymanagement@nordea.com

Bolaget

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)
Ilija Batljan, CEO and founder
ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2018 kl. 16.59 CET.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande bör läsas tillsammans med Tender Information Document. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till köp eller försäljning av värdepapper.

Ej för distribution i eller till, eller till någon person som befinner sig i eller är bosatt i, USA, dess territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wake Islands och Nordmarianerna, varje stat i USA samt Columbiadistriktet) eller till någon amerikansk person (U.S. person, såsom definierats i Regulation S i United States Securities Act of 1933, i dess nuvarande lydelse, ”Securities Act”) eller någon jurisdiktion där utgivande, publicering eller distribution av detta dokument är förbjudet enligt lag. Obligationerna och de Nya Obligationerna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Securities Act eller enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i någon stat eller annan jurisdiktion inom USA och får inte erbjudas, säljas eller levereras, direkt eller indirekt, i USA eller på uppdrag av eller till förmån för någon U.S. person. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att delta i Återköpserbjudandet i någon jurisdiktion i vilken, eller till någon person till eller från vilken det är förbjudet att göra ett sådant erbjudande eller att delta i Återköpserbjudandet enligt tillämplig värdepapperslagstiftning. Distribution av detta dokument i vissa jurisdiktioner (framförallt USA och Storbritannien) kan vara förbjudet enligt lag. Bolaget och Dealer Manager kräver att personer som erhåller exemplar av detta dokument informerar sig om och följer sådana restriktioner.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (www.penser.se). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.