Amido genomför riktad nyemission till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB om cirka 20 miljoner SEK

Amido AB (publ) (”Amido” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 20 miljoner SEK (den ”Riktade Nyemissionen”). Samtliga aktier tecknas av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”). Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Amido initialt cirka 20 miljoner SEK före emissionskostnader. Inom ramen för styrelsens beslut emitteras även 1 000 000 teckningsoptioner som kan tillföra ytterligare 10 miljoner SEK, före emissionskostnader, under oktober 2022. Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om godkännande av den Riktade Nyemissionen samt teckningsoptionerna kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Amidos styrelse har, villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma, beslutat om en Riktad Nyemission om 3 250 000 aktier samt 1 000 000 teckningsoptioner. SBB förvärvar samtliga nyemitterade aktier och teckningsoptioner.

Likviden från den Riktade Nyemissionen kommer användas till lansering av Smart Passage i Sverige och finansiera expansion på den nordiska och europeiska marknaden.

”Amido är ett spännande proptechbolag som är ägt och styrt av entreprenörer. De har en marknadsledande position i Sverige och deras skalbara plattform för smarta och digitala passager skapar nytta för såväl fastighetsägare som anställda och boende”, säger SBBs verkställande direktör Ilija Batljan.

”Vi välkomnar SBB med entreprenören Ilija Batljan i spetsen som delägare i Amido. Proptechmarknaden växer snabbt och i vår nisch är Amido marknadsledaren, något vi nu kommer kunna kapitalisera ännu starkare på. Vi tror det är strategiskt bra att kunder som SBB blir delägare i Amido där vi tillsammans kan ta fram ännu bättre tjänster som kommer dem och samhället till gagn”, kommenterade Johnny Berlic, verkställande direktör för Amido.

Den Riktade Nyemissionen
Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående aktier med 3 250 000 aktier till 24 624 029. Bolagets aktiekapital ökar med cirka 110 500,00 SEK till cirka 837 216,99 SEK. Teckningskursen uppgår till 6,20 SEK per aktie och har fastställts genom förhandling och bedöms vara marknadsmässig. Den Riktade Nyemissionen av aktier innebär en utspädningseffekt om cirka 13,20 procent av antalet röster och aktiekapitalet i Bolaget.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för Amido och aktieägarna att diversifiera ägarbasen med ansedda investerare men även att den Riktade nyemissionen ses som den bästa möjligheten att tillföra nytt kapital till Bolaget på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. 

Villkor teckningsoptioner
En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 10,00 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande tillförs Amido 10 miljoner SEK före emissionskostnader. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden från och med den oktober 2022 till och med den 14 oktober 2022.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst cirka 34 000,00 SEK genom utgivande av högst 1 000 000 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till cirka 871 216,99 SEK, fördelat på 25 624 029 aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna innebär det en utspädningseffekt om cirka 3,90 procent av antalet röster och aktiekapitalet i Bolaget efter fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Extra bolagsstämma
Styrelsen avser senare idag offentliggöra kallelse till extra bolagsstämma för att besluta om att godkänna den Riktade Nyemissionen samt ett emissionsbemyndigande uppgående till 15 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången. Syftet är att öka Bolagets framtida finansiella flexibilitet i samband med fortsatt expansion.

Extra bolagsstämman kommer att äga rum omkring den 1 oktober 2021.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare i samband med nyemissionen.

Denna information är sådan information som Amido AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2021 kl. 08:45 CET.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Johnny Berlic, VD
johnny.berlic@amido.se
www.amido.se
031-719 20 70

Om Amido 
Amidos digitala plattform låter fastighetsägare enkelt dela access till låsta utrymmen oavsett passersystem eller paketbox. I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon genom plattformen access vid larm och allt från logistik, till städbolag får access dit de behöver när de behöver det – automatiserat och enkelt.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB)
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom
social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholmm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.