Scandinavian Astor Group AB har beslutat om tidigare aviserad möjlighet till riktad emission av aktier efter begäran om lånekonvertering

Scandinavian Astor Group AB (”Astor Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 maj 2023 och i enlighet med vad som offentliggjordes genom pressmeddelande den 16 mars 2023, beslutat om en riktad nyemission av 1 650 640 nya aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 435 249,45 SEK, till Gerhard Dal och Per Nilsson (”Långivarna”) efter begäran om kvittning av lån om cirka 5,2 MSEK, och därmed minska Bolagets skuldsättning. Teckningskursen i Emissionen är fastställd till 3,15 SEK per aktie.

Astor Group genomför idag en riktad emission om 1 650 640 aktier för att kvitta lån om cirka 5,2 MSEK, vilket minskar Bolagets skuldsättning med motsvarande belopp. Som tidigare kommunicerats ingick Astor Group avtal om en ägarlåneram på nominellt 5 MSEK i december 2022 för att tidigarelägga framåtriktade satsningar inom produktions- och leveranskapacitet i koncernens olika verksamheter. Lånet förlängdes till november 2023 med en månatlig ränta om 1 procent och en förlängningsavgift om 6 procent vilket kommunicerades den 16 mars 2023. Återbetalning kan ske kontant eller genom kvittning vid emission.

Långivarna har, i enlighet med låneavtalet, begärt att kvittning av lån om cirka 5,2 MSEK ska ske. Bolaget har mot bakgrund härav, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2023, beslutat om Emissionen av aktier till Långivarna. Efter Emissionen är samtliga lån till Långivarna betalda.

Syftet med Emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot Långivarna till följd av det ingångna Låneavtalet. Därtill anser Astor Groups styrelse att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att återbetala lånebeloppet i form av aktier i stället för genom kontant återbetalning.

Teckningskursen för de nyemitterade aktierna har fastställts enligt låneavtalets villkor där kursen ska beräknas utifrån dagen med den lägsta volymviktade aktiekursen de senaste tio handelsdagarna före långivarnas påkallande av konvertering och med 15 procent rabatt. Teckningskursen har fastställts till 3,15 SEK. Den totala lånesumman som kvittas i emissionen uppgår till 5,2 MSEK inklusive räntor.

Den riktade nyemissionen innebär att det totala antalet aktier i Astor Group ökar med 1 650 640 aktier och att aktiekapitalet ökar med 435 249,45 SEK. Detta resulterar i en utspädningseffekt om cirka 6 procent. Emissionslikviden avses betalas genom kvittning av lånet. Efter registrering av den riktade nyemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 27 238 369 och aktiekapitalet att uppgå till 7 182 356,552805 SEK.

Denna information är sådan information som Scandinavian Astor Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-07-19 20:15 CET

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: odd.werin@astorgroup.se

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)
Scandinavian Astor Group är verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Produktportföljen består exempelvis av radarstörningssystem och kompositkomponenter och erbjuds till myndigheter och företag inom flyg-, fordons- och försvarsindustrin. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se.