Scandinavian Enviro Systems har säkrat bryggfinansiering på 7 MSEK

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har, med hjälp av en av Bolagets garanter i tidigare pressmeddelad företrädesemission, säkrat Bolagets finansieringsbehov fram till mottagande av emissionslikvid.

Enviro har säkrat en finansiering som syftar till att täcka bolagets behov av rörelsekapital inklusive vissa investeringar och emissionskostnader fram till emissionslikvid i december månad. Denna finansiering har skett med hjälp av en av den tidigare annonserade företrädesemissionens garanter.

Finansieringen är på 7 MSEK, kommer att komma Bolaget tillhanda per 2018-11-01 och löper som längst till 2018-12-31.

Finansieringskostnaden motsvarar en månadsränta på 2,5% per påbörjad 30-dagarsperiod.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 (0)8 503 01 551, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB 
Regnbågsgatan 8C 
417 55 Göteborg

info@envirosystems.se   
www.envirosystems.se   

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl. 14.35 CET.

Enviro är ett miljöteknikföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se