Omräkning av optionsprogram i Indentive AB

Med anledning av den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som Indentive AB har genomfört och som registrerades hos Bolagsverket den 12 juli 2018 har omräkning skett av bolagets två utestående optionsprogram. Omräkningen har skett i enlighet med optionsvillkoren och innebär att optionsinnehavarna inte drabbas av någon utspädningseffekt till följd av den nyemission som har genomförts.

Optionsprogrammet TO2016/2019 omfattar 7 500 teckningsoptioner och är riktat till personal, konsulter och styrelse. Omräkningen innebär att en teckningsoption ger rätt att teckna 33,82 aktier av serie B i bolaget till teckningskurs 13,30 kronor per aktie. Teckningsperioden är oförändrad och löper under perioden 1 april 2019 – 30 juni 2019.

Optionsprogrammet TO1 omfattar 1 916 667 teckningsoptioner och ingick som en del i erbjudandet om teckning av units i bolaget inför listningen på Nasdaq First North. Efter omräkning ger fem teckningsoptioner rätt att teckna 1,35 nya aktier av serie B i bolaget till teckningskurs 16,26 kronor per aktie. Teckningsperioden är oförändrad och löper under perioden 1 november 2018 till 30 november 2018.  

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive

Tel: 013 – 465 85 06

E-post: anders.visell@indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00).  

Denna information är sådan information som Indentive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl. 14:15.