Indentive AB och Uppsalahem AB tecknar Systemutvecklingsavtal samt Drift- och förvaltningsavtal för Connective

Indentive ingår, i enlighet med den vunna offentliga upphandlingen, ramavtal angående systemutveckling med det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem. Indentive tecknar även drift- och förvaltningsavtal för den digitala plattformen ConnectiveTM som väntas kunna tillgodose att drygt 16 000 lägenheter får tillgång till digitala tjänster. Värdet av avtalen förväntas uppgå till cirka 1 MSEK per år.

– Indentives IoT-plattform ConnectiveTM blir grunden för vår digitaliseringsstrategi. Med den kan vi utveckla vårt tjänsteutbud och förbättra kommunikationen med våra hyresgäster, säger Mario Pagliaro, Ekonomi- och IT-chef på Uppsalahem.

Plattformslösningen för digitalisering som Uppsalahem och Indentive skapar tillsammans ger de boende tillgång till värdeskapande tjänster och information. Samarbetet att skapa kundnytta och innovativa lösningar är en hörnsten i arbetet att engagera alla delar av Uppsalahem och alla deras kunder över tid.

– Det här är vårt första ramavtal med ett kommunalt bostadsbolag och vi ser fram emot att erbjuda dem och deras kunder lösningar som skapar riktig nytta genom att effektivisera och förenkla, säger Anders Visell, CEO på Indentive. Samarbetet med Uppsalahem är en mycket viktig hörnsten i Indentives strategi att bredda antalet segment som plattformen ConnectiveTM exponeras mot.

Systemutvecklingsavtalet löper på två år med option på två plus två års förlängning och drift- och förvaltningsavtalet löper tills vidare. Värdet av avtalen är avhängigt Uppsalahems planering av plattformens utveckling och kundernas acceptans men kan beräknas till cirka 1 MSEK per år.

Uppsalahem vill verka för samnyttjande och effektivisering inom ramen för sin digitala plattform och sina digitala förmågor

Uppsalahem kommer att erbjuda digitala lösningar i sin kommunikation med hyresgästerna men också över tid engagera lokala och nationella partners att nyttja plattformen för att erbjuda nyttiga tjänster och produkter. Som första kommunala bostadsbolag att välja ConnectiveTM i en offentlig upphandling ser Uppsalahem positivt på att bolag med liknande eller angränsande behov utvärderar plattformen och ekosystemet.

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive

Tel: 013 – 465 85 06

E-post: anders.visell@indentive.se

Mario Pagliaro, Ekonomichef Uppsalahem AB

Tel: 018-727 3465

E-post: mario.pagliaro@uppsalahem.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00).  

Läs mer på indentive.se

Denna information är sådan information som Indentive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 15:10.