Indentive ABs kvartalsrapport, april – juni 2018

FINANSIELLA KOMMENTARER APRIL – JUNI, KONCERNEN

• Nettoomsättningen uppgick till 4 251 TSEK (4 690)

• Resultat efter finansnetto uppgick till -6 322 TSEK (-2 965)

• Resultat per aktie uppgick till -0,99 SEK (-23,49)

• Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 1 760 TSEK (3 197)

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 309 TSEK (-3 114)

• Eget kapital den 30 juni 2018 uppgick till 26 677 TSEK (11 728)

• Likvida medel den 30 juni 2018 uppgick till 727 TSEK (2 300), pågående nyemission var

per den 30 juni 2018 delbetald


FINANSIELLA KOMMENTARER JANUARI – JUNI, KONCERNEN

• Nettoomsättningen uppgick till 10 304 TSEK (8 038)

• Resultat efter finansnetto uppgick till -13 363 TSEK (-6 330)

• Resultat per aktie uppgick till -2,14 SEK (-53,02)

• Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 3 971 TSEK (5 990)

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10 337 TSEK (-5 955)

• Eget kapital den 30 juni 2018 uppgick till 26 677 TSEK (11 728)

• Likvida medel den 30 juni 2018 uppgick till 727 TSEK (2 300)


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN APRIL – JUNI 2018

Marknad och försäljning

• Kalejdo Bredband har tecknat avtal med Karlstads El- och Stadsnät baserat på Indentives öppna IoT-plattform Connective

• Connective testas av slutkunder i Varberg

• Indentive har tecknat konsultavtal med Umeå Energi gällande utveckling av tjänster och produkter samt integrationsarbeten för IoT-plattformen Connective

• Indentive vinner upphandling kring IoT-tjänster hos Uppsalahem AB gällande ramavtal för applikationsförvaltning och utveckling av tjänster till Indentives IoT-plattform Connective

• Umeå Energi lanserar smarta hem-lösningen ”Smart start” för privatkunder, baserad på Indentives IoT-plattform Connective

• Indentive inleder samarbete med Irdeto, en av världens ledande aktörer inom digital säkerhet. Samarbetet innebär att Indentive ska implementera Irdetos säkerhetssystem i IoT-plattformen Connective och ge ökad internationell försäljning mot Irdetos kunder

• Över 30 000 nya användare får tillgång till Indentives IoT-plattform genom att Kalejdo Bredband AB har tecknat avtal avseende Sakernas Stadsnät med ServaNet samt med Borlänge Energi

Övrigt

• Indentive ändrar ledningsgruppen. Nya i ledningsgruppen är Jens Gabrielsson, V.P Sales, John Rönnbäck, V.P Product Management och Magnus Broeders, V.P Development

• Indentive ABs årsstämma 2018 beslutade om omval av styrelseledamöterna Mattias Andersson, Jan Johansson, Gunnar Jardelöv och Björn Persson. Som styrelsens ordförande valdes Björn Persson. Tidigare styrelseordförande Mikael Hult samt styrelseledamoten Peter Bräck lämnar styrelsen. Vidare beslutade årsstämman om ändring av bolagsordningen avseende intervall för aktiekapital och antal aktier i bolaget

• Vid extra bolagsstämma gav stämman styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare samt bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Stämman beslutade vidare om omstämpling av samtliga bolagets aktier av serie A till aktier av serie B

• Indentive fokuserar på sina kärnprodukter inom IoT och TV och avyttrar del av konsultverksamhet

• Indentives dotterbolag Vodvision Europe AB säljer Pergas AB. I samband med transaktionen träffades avtal med Indentives förre VD, Lars-Thomas Rasmussen om ändringar i hans anställningsavtal, vilket medför sänkta kostnader för bolaget

• Styrelsen för Indentive AB har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en nyemission om 18,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen tecknades till 59,9 procent, motsvarande 10,8 MSEK


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• Bolaget har släppt den första Alfa-versionen av Connective 2.0

• Indentive tecknar, i enlighet med den vunna offentliga upphandlingen, ramavtal angående systemutveckling med Uppsalahem.

Värdet av avtalet förväntas uppgå till cirka 1 MSEK per år

• Den 12 juli 2018 registrerades den pågående nyemissionen hos Bolagsverket. Efter periodens utgång tillfördes ytterligare 5,8 MSEK. Totalt tillförde emissionen 10,8 MSEK före emissionskostnader.

Informationen kommer att finnas tillgänglig på indentive.se

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive

Tel: 013 – 465 85 06

E-post: anders.visell@indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00).  

Denna information är sådan information som Indentive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2018 kl. 13:15.