Metacon ska hjälpa Sveriges transportsektor att genomföra sin gröna omställning

Sveriges nya klimatlag, som trädde ikraft i januari i år, innebär att CO2-utsläppen inom transportsektorn skall minska med 70 % fram till 2030. Metacon har utvecklat en innovativ reformerteknik som omvandlar biogas och andra kolväten till vätgas. En teknik som bland annat kan ersätta fossila bränslen inom transportsektorn. Till och med 31:a augusti finns det möjlighet att teckna stamaktier hos Metacon AB som gör en nyemission på 16,9 Miljoner kronor och noteras NGM Nordic MTF. Investeringen ska användas till produktionsförberedelser för vätgastankstationer och en kraftvärmeenhet samt försäljnings- och marknadsinsatser.

Mer än 80% av världens energi kommer från fossila bränslen

Mer än 80% av världens primärenergi, det vill säga energikällorna som kan omvandlas till elektricitet eller användas för uppvärmning, kommer från fossila källor. För att vi ska ha möjlighet att nå målet för Parisavtalet som utformades i slutet av 2015 på 1,5 graders temperaturökning så behöver en omfattande grön omställning ske.

Omställningen drivs på av flera internationella krafter och en rad alternativa energikällor har utvecklats genom åren. De vanligaste förnyelsebara kraftkällorna har alla utmaningen att de förlitar sig på att naturens krafter är på deras sida. Ett vindkraftverk kan inte generera elektricitet utan att det blåser och solenergin lyser med sin frånvaro på natten.

-Marknaden efterfrågar fler förnyelsebara energikällor och dessvärre har många alternativ svårt att bli lönsamma i förhållande till vad de kostar att etablera. Vi på Metacon har tagit fram en teknologi för lokal produktion av vätgas som kan användas till värme, elektricitet och bränsle, säger Slavica Djuric som är CFO och Investor Relationsanasvarig på Metacon AB.

Vätgas som framtidens energikälla

Vätgas är en av de förnyelsebara energiformer som kan användas bland annat till drivmedel genom att låta det reagera med syre i bränsleceller. Flera av Sveriges politiska partier har pekat ut vätgas som ett av de drivmedel, tillsammans med ren elektricitet som också kan framställas av vätgas, som bör få stöd och investeringsbidrag för att Sverige ska nå sina klimatmål fram till år 2045. Många andra länder runt om i världen har satt upp ambitiösa mål för att nå sina klimatmål varav många ser vätgas som en möjlig väg framåt.

Metacon ny innovativ teknologi

Metacon har utvecklat en reformerteknik som kan integreras i andra energisystem som producerar värme och el. Tekniken är unik i sitt slag genom att den omvandlar bland annat biogas till vätgas mer effektivt än alternativa lösningar på marknaden. Biogas framställs av biomassa som i Sverige oftast består av skogsbruksavfall och i andra länder av jordbruksavfall.

-Vi lanserar nu ett tekniskt steg för att ersätta både fossila bränslen inom transportsektorn och för produktion av elektricitet och värme. Sveriges nya klimatlag, som trädde ikraft i januari i år, innebär att CO2-utsläppen inom transportsektorn skall minska med 70 % fram till 2030. En lagstiftning som gynnar Metacon då vi är en del i lösningen på den här omställningen, säger Slavica.

Investering för marknadsföring och produktionsplanering

Emissionen pågår fram till den 31:a augusti och ska tillföra bolaget 16,9 miljoner kronor före emissionskostnader i syfte att stärka verksamheten under den inledda kommersialiseringsfasen. Verksamheten kommer att fokusera på tre områden, marknadsinsatser gentemot transportsektorn, produktionsplanering och förberedelser samt leverans och kvalitetskontroll.

Fakta om Emissionen

Teckningstid:
24 jul – 31 aug
Teckningskurs:
0,35 kr per aktie
Pre-money värdering:
33,9 miljoner kronor

Mer information: www.metacon.se