Indentive AB:s kvartalsrapport, januari – mars 2018

FINANSIELLA KOMMENTARER

• Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 6 053 TSEK (3 312)

• Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till -7 041 TSEK (-3 402)

• Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,13 SEK (-30,23)

• Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 2 211 TSEK (2 793)

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 028 TSEK (-2 841)

• Eget kapital i koncernen uppgick den 31 mars 2018 till 29 259 TSEK (27 885 per den 31 december 2017)

• Koncernens likvida medel den 31 mars 2018 uppgick till 4 241 TSEK (8 105)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI – MARS 2018

• Indentive har erhållit uppdrag av it-konsultbolaget Attentec AB att, för kunds räkning, skapa nästa generations IPTV-lösning

• Indentive har erhållit uppdrag av InviSense AB att utveckla en intuitiv molnlösning för insamlade mätdata från fuktsensorer samt visualisering av data via en handhållen skanner

• På extra bolagstämma den 13 februari 2018 beslutades om förvärv av samtliga aktier i Vodvision Europe AB samt nyemission av units. Nyemissionen registrerades hos Bolagsverket 2018-03-05. Vidare bestämdes antalet styrelseledamöter till fem stycken och Björn Persson valdes till styrelseledamot och ersatte därmed Anders Visell som avgick ur styrelsen

• Indentive utökade sitt samarbete med Digital Sports Partner (DSP) som arbetar med innovativa digitala lösningar och infrastruktur inom sportindustrin, däribland Svenska hockeyligan (SHL). Ordern värderades till drygt 3,3 MSEK och arbetet beräknades pågå under sex månader. Under våren har arbetet i projektet minskat och är nu vilande till dess kunden återupptar projektet

• Indentive AB har tecknat avtal med Erik Penser Bank AB som Certified Adviser. Erik Penser Bank AB agerar Certified Adviser från och med 23 mars 2018 och ersätter Remium Nordic Holding AB

• Indentive AB har sedan tidigare ingått avtal med Kalejdo Bredband gällande TV-plattformen Eagle. Parterna har nu kommit överens om en uppdatering och utökning av nuvarande avtal som uppskattas vara värt mellan 850 000 – 1 000 000 SEK för 2018

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• Indentive har förstärkt ledningsgruppen med Jens Gabrielsson, V.P Sales, Magnus Broeders, V.P Product Management samt John Rönnbäck, V.P Development

• Kalejdo Bredband AB har tecknat avtal med Karlstads El- och Stadsnät AB avseende Sakernas Stadsnät, den öppna tjänsteplattformen för IoT-tjänster som baseras på Connective. Avtalet har framförhandlats av Mittnät AB, som verkar som serviceorganisation för Karlstads stadsnät och sex andra stadsnät i Värmland och Dalarna

• Indentives IoT-plattform Connective testas av ett 40-tal slutkunder genom Varberg Energis öppna stadsnät net@seaside. I pilotprojektet testas plattformen och dess stöd för rörelsesensor, magnetkontakt, smart väggkontakt, trygghetslarm, vattendetektor och rökdetektor. Testet är ett steg i den kvalitetssäkring som görs innan en ny tjänst eller produkt lanseras i den skarpa produktionsmiljön

• Indentive ABs årsstämma 2018 beslutade om omval av styrelseledamöterna Mattias Andersson, Jan Johansson, Gunnar Jardelöv och Björn Persson. Som styrelsens ordförande valdes Björn Persson. Tidigare styrelseordförande Mikael Hult samt styrelseledamoten Peter Bräck lämnar styrelsen

• Vid Indentive ABs extra bolagsstämmaden 26 april 2018 gav stämman styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Stämman gav även bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, enligt styrelsens förslag. Vidare beslutade stämman om omstämpling av bolagets aktier av serie A till aktier av serie B

• Indentive kommer att fokusera hårdare på att marknadsföra och sälja sina produkter inom IoT och TV. Därför har bolaget avyttrat en del av konsultverksamheten och har skrivit avtal med HiQ som innebär att ett flertal medarbetare övergår som anställda hos HiQ

• Indentives dotterbolag Vodvision Europe AB har tecknat avtal om försäljning av helägda dotterbolaget Pergas AB till Hansson Kreativitet AB, ägt av Ola Hansson, VD i Pergas AB. I samband med det har avtal träffats med Indentives tidigare VD, Lars-Thomas Rasmussen, om ändringar i hans anställningsavtal som innebär lägre kostnader  

• Indentive har tecknat konsultavtal med Umeå Energi om utveckling av tjänster samt integrationsarbeten för IoT-plattformen Connective

• Indentive har lämnat ett vinnande anbud till Uppsalahem AB angående ramavtal gällande applikationsförvaltning och utveckling av tjänster till IoT-plattformen Connective. Enligt lagen om offentlig upphandling väntar en avtalspärr om 10 dagar. Ramavtal kommer att tecknas tidigast den 31 maj 2018

• Styrelsen för Indentive AB har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 26 april 2018, beslutat genomföra en nyemission om 18,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen är genom avtal om tecknings- och garantiåtaganden säkerställd till 60 procent, motsvarande ca 10,9 MSEK 

Informationen kommer att finnas tillgänglig på indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet Inden B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00).

Denna information är sådan information som Indentive är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018, kl. 18.15.

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive
Tel: 013-465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se

Indentive är ett techbolag som är specialiserat på IoT-teknologi och IP-TV-lösningar. Bolaget, som har utsetts till Gasellföretag två år i rad av Dagens Industri, har huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet INDEN B.