KOMMUNIKÉ FRÅN BUBLAR GROUP AB (publ) ÅRSSTÄMMA DEN 24 MAJ 2018

Pressmeddelande
24/04/2018

Årsstämma i Bublar Group AB (publ) har idag hållits, och nedan följer en redogörelse för de viktigaste besluten och deras huvudsakliga innehåll. Samtliga beslut var enhälliga.

Årsredovisningen godkändes, och stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets fria medel om 27 331 454 kronor överföres i ny räkning och att någon utdelning således inte skall lämnas. Stämman beslutade vidare att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.

Magnus Granqvist, Maria A Grimaldi och Peter Engdahl omvaldes som ordinarie ledamöter. Staffan Eklöw omvaldes som styrelsens ordförande. Kenneth Häggmark valdes till ny styrelseledamot. Till styrelsens ordförande skall utgå ersättning med 150 000 och 75 000 kr till vardera ledamot som inte uppbär lön från företaget, och revisorn ska ersättas mot godkänd räkning.

Carl Niring, Grant Thornton AB, omvaldes som revisor för bolaget.

Under stämman visades en video som kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida före börsens öppning imorgon.

Beslut enligt förslag i kallelsen

Årsstämman beslutade även att ändra §5 i bolagsordningen att antal aktier ska vara lägst 15 000 000 stycken och högst 60 000 000 stycken.

Årsstämman beslutade även bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, och/eller emission av konvertibler, och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Årsstämman beslutade inför årsstämman 2019 att utse en valberedning.

Stockholm den 24 maj 2018

 

Bublar i korthet

Bublar skapar framtidens mobilupplevelser genom att tillhandahålla spel och appar som kombinerar den senaste tekniken inom de snabbväxande segmenten augmented reality (AR) och platsbaserade tjänster. Bolaget har en egenutvecklad mjukvaruplattform som möjliggör för bolaget att skapa mobilspel och tjänster där stora volymer av användare i realtid visuellt kan interagera och kommunicera med varandra.

G&W Fondkommission är Bolagets mentor. Bublar är noterat på NGM Nordic MTF.

Kontakt

För ytterligare information vänligen kontakta:

Magnus Granqvist, VD, magnus.granqvist@bublar.com alternativt  Anders Lindell, CFO, anders.lindell@bublar.com

Bublar Group AB (publ), Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm  Telefon: +46 (0)8-559 251 20 Hemsida: www.bublar.com, E-post: investorrelations@bublar.com