Pressmeddelande från Artificial Solutions International AB (tidigare Indentive AB)

INFORMATION OM AVSTÄMNINGSDAG FÖR SAMMANLÄGGNING AV AKTIER (1:30) SAMT OM ÄNDRING AV BOLAGETS FIRMA TILL ARTIFICIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL AB

Årsstämman för Artificial Solutions International AB (tidigare Indentive AB) (Nasdaq First North: INDEN B) (”Artificial Solutions”) beslutade den 28 februari 2019 om Artificial Solutions förvärv av samtliga aktier i Artificial Solutions Holding ASH AB (”Artificial Solutions Holding”) genom en apportemission.

Årsstämman beslutade vidare om en sammanläggning av aktier (så kallad omvänd split) genom vilken 30 aktier slås ihop till en (1) aktie. Tisdagen den 12 mars 2019 är första dag för handel i Artificial Solutions aktier efter sammanläggningen. Styrelsen för Artificial Solutions har, med stöd av årsstämmans bemyndigande, idag fastställt avstämningsdag för sammanläggningen. Avstämningsdag för sammanläggningen är onsdagen den 13 mars 2019. Sammanläggningen sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder. Om en aktieägares nuvarande innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna aktieägare av Scope Growth II L.P. respektive Scope Growth III L.P. (fonderna benämns tillsammans som ”Garanten”) vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1–29 stycken) att dennes innehav, efter tillägg av från Garanten tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 30, så kallad avrundning uppåt. Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren. Efter genomförd sammanläggning av aktier kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 21 959 646 stycken, vilket innebär ett kvotvärde om 1,80 kronor per aktie.

Till följd av sammanläggningen kommer aktierna i Artificial Solutions från och med den 12 mars 2019 byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden är SE0012323756 (tidigare SE0010245688).

Information om ändring av bolagets firma till Artificial Solutions International AB

I enlighet med årsstämmans beslut den 28 februari 2019 registrerades bolagets nya firmanamn Artificial Solutions International AB hos Bolagsverket idag den 5 mars 2019.

För mer information vänligen kontakta

Lawrence Flynn, verkställande direktör, Artificial Solutions

Telefon: +44 7786 332277

E-post: lawrence.flynn@artificial-solutions.com

Artificial Solutions är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00, e-post certifiedadviser@penser.se).

Denna information lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2019 16:55 CET.