Kommuniké från extra bolagsstämma i Artificial Solutions International AB

PRESSMEDDELANDE
30 januari 2023

Artificial Solutions International AB ("Bolaget") har idag, den 30 januari 2023, hållit en extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av aktier och övriga därmed sammanhängande förslag.
 

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 23 december 2022 om nyemission av högst 144 551 836 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare till en teckningskurs om 1 krona per aktie med den 1 februari 2023 som avstämningsdag, varigenom Bolagets aktiekapital ökas med högst 11 000 000 kronor.

Extra bolagsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om:

  • ändring av aktiekapitalsgränserna i Bolagets bolagsordning;
     
  • minskning av aktiekapitalet i syfte att minska aktiernas kvotvärde för att möjliggöra den beslutade företrädesemissionen av aktier;
     
  • ändring av gränserna för antal aktier i Bolagets bolagsordning för att möjliggöra den beslutade företrädesemissionen av aktier; och
     
  • en fondemission för att möjliggöra registrering av bolagsstämmans beslut om minskning av aktiekapitalet och företrädesemissionen av aktier vid Bolagsverket.

 

För mer information vänligen kontakta:
Per Ottosson, CEO, Artificial Solutions
Email: per.ottosson@artificial-solutions.com

Om Artificial Solutions International AB(publ)

Artificial Solutions® (SSME:ASAI) är det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI. Vi möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Vår produkt Teneo®, gör det möjligt för organisationer att, tillsammans med utvecklare, skapa sofistikerade och mycket intelligenta konversationsbaserade AI-lösningar på 86 språk och dialekter för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av enorma mängder konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om kundernas beteende.

Artificial Solutions AI-teknologi gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av konversationsbaserade AI-lösningar, såsom virtuella assistenter, konversationsbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Teknologin används dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen. 

Artificial Solutions International är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn +46 (0) 8-463 83 00, e-post certifiedadviser@penser.se).

För mer information, vänligen besök www.artificial-solutions.com.