Scandinavian Real Heart AB offentliggör utfall i Bolagets företrädesemission

Pressmeddelande, 2023-07-12

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2, som styrelsen beslutade om den 15 maj 2023 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 juni 2023 (”Företrädesemissionen”). Utfallet visar att 13 532 749 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 38,7 procent av Företrädesemissionen. Därtill har Bolaget erhållit teckningsanmälningar om 2 332 251 units, motsvarande cirka 6,7 procent av Företrädesemissionen, för teckning utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 15 865 000 units med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar, motsvarande cirka 45,4 procent av Företrädesemissionen. Det innebär att garantiåtaganden om 5 349 649 units, motsvarande 15,3 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas. Totalt tecknades således 21 214 649 units, motsvarande 60,6 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 33,9 MSEK före emissionskostnader.

Den 15 maj 2023 offentliggjorde Realheart att styrelsen i Bolaget beslutat om en företrädesemission av units om cirka 56 MSEK. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 1,60 SEK per unit, bestående av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2. Det totala antalet erbjudna units i Företrädesemissionen uppgick till 34 979 248.

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 7 juli 2023. Det slutliga utfallet visar att 13 532 749 units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 38,7 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget mottagit teckningsanmälningar om att teckna 2 332 251 units utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 6,7 procent av Företrädesemissionen. Således tecknades 15 865 000 units med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 45,4 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtaganden om 5 349 649 units kommer utnyttjas av Bolaget, motsvarande cirka 15,3 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget tecknades således 21 214 649 units motsvarande 42 429 298 nyemitterade aktier och 21 214 649 teckningsoptioner av serie TO2.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 33,9 MSEK före emissionskostnader.

Kommentar från Ina Laura Perkins, VD

”Vi är glada att så många aktieägare har valt att nyttja sin rätt att teckna units i Realheart och vi välkomnar alla nya aktieägare att följa oss på vår resa. Ert stöd är avgörande för att vi ska kunna fortsätta vår nuvarande framgångsrika utveckling och effektivt kunna föra utvecklingen av Realheart ® TAH in i kliniska studier mot ett produktgodkännande. Med de värdefulla bidragen från Företrädesemissionen ser vi fram emot att slutföra våra prekliniska studier.”, kommenterade Ina Laura Perkins, VD på Realheart.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 19 juni 2023 med anledning av Företrädesemissionen (”Prospektet”). Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 42 429 298 aktier, från 34 979 248 aktier till 77 408 546 aktier, och aktiekapitalet ökar med 4 242 929,80 SEK, från 3 497 924,8 SEK till 7 740 854,60 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om 54,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 10 607 324 aktier, från 77 408 546 aktier till 88 015 870 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 1 060 732,4 SEK, från 7 740 854,60 SEK till 8 801 587,0 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om 12,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Handel med betalda tecknade units (”BTU”)

Handel med BTU sker fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO2, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 30, 2023.

Teckningsoptioner av serie TO2

Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie tio (10) dagar innan teckningsperioden, dock till maximalt 2 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna ske under perioden från och med den 2 januari 2025 till och med den 31 januari 2025. Teckningsoptionerna av serie TO2 ska tas upp för handel i samband med omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO2, vilket beräknas ske under vecka 30, 2023.

Ersättning till garanter

I samband med Företrädesemissionen har ett antal investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 15 procent av det garanterade beloppet om emissionsgaranterna väljer kontant ersättning, eller 17,5 procent av det garanterade beloppet om emissionsgaranterna väljer ersättning i form av nyemitterade units. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av units ska underrätta Skills härom senast två dagar efter påkallande av beslut.

 Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Realheart i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Realheart. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Realheart. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Realheart har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Denna information är sådan som Realheart är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom förmedling av nedan angiven kontaktperson, vid den tidpunkt som anges av Scandinavian Real Heart AB’s nyhetsdistributör Cision vid publicering av detta pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta:

Ina Laura Perkins, VD

Tel: +46(0)70 406 49 21

E-post: inalaura.perkins@realheart.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, www.skmg.se

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en patenterad design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Realheart® TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.