SEAFIRE AB (PUBL): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2021

Aktieägarna i Seafire AB (publ), org. nr 556540-7615, (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021.

Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomförs bolagsstämman genom endast förhandsröstning (poströstning). Någon bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att genomföras.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som genom förhandsröstning vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 april 2021, dels anmäla deltagande till Bolaget genom att avge förhandsröst enligt instruktionerna nedan senast den 27 april 2021.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 20 april 2021. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 22 april 2021.

Förhandsröstning

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom förhandsröstning (poströstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.seafireab.com. Ingivande av formuläret enligt instruktionerna nedan gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 27 april 2021 och skickas med posten till Seafire AB (publ), Norrlandsgatan 14, 111 43 Stockholm, eller per e-post till info@seafireab.com.

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Information om de av stämman fattade besluten avses offentliggöras den 28 april 2021 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Om aktieägare vid förhandsröstning avses företrädas av ombud, måste en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas formuläret för förhandsröstning. Om två eller flera ombud utses ska det framgå av fullmakten vilken andel av aktierna respektive ombud får utöva rätt för. Fullmakten måste inges till Bolaget i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.seafireab.com, samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e‑postadress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut:
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 7. Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sina förslag
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 9. Val av styrelse och styrelseordförande
 10. Val av revisor
 11. Beslut om valberedning
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Styrelsens förslag till beslut

Upprättande och godkännande av röstlängd, punkt 2

Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av protokolljusteraren.

Val av en eller två protokolljusterare, punkt 4

Styrelsen föreslår Tommy Åkerstedt eller vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Protokolljusterarens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Resultatdisposition, punkt 6b

Styrelsens och den verkställande direktörens förslag är att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2020 och att årets resultat överförs till ny räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner, punkt 12

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av högst det antal aktier som medges enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i Bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen som består av Johan Bennarsten, Joachim Berner, Markus Åkerstedt och Tord Lendau föreslår följande:

Val av ordförande vid stämman, punkt 2:

Valberedningen föreslår att Ola Lidström, advokat, Bird & Bird, väljs till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter samt val av styrelse och styrelseordförande, punkt 7 och 9

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår att följande väljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

Joachim Berner                    (omval)

Lennart Jacobsson                (omval)

Tord Lendau                        (omval)

Louise Nicolin                     (omval)

Sara Wallin                          (nyval)

Till styrelseordförande föreslås Joachim Berner omväljas.

En kortfattad presentation av föreslagna ledamöter återfinns på Bolagets webbplats www.seafireab.com.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, punkt 8

Valberedningen föreslår att följande arvoden ska utgå till av stämman utsedda ledamöter:

Ordförande: 175 000 kronor. Envar övrig ledamot som inte är anställd i koncernen: 125 000 kronor.

Därutöver beslutades att 35 000 kronor ska utgå till den styrelseledamot som är ordförande och 15 000 kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i revisionsutskott som inrättas av styrelsen.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning

Val av revisor, punkt 10

Valberedningen föreslår att BDO väljs till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

BDO har meddelat att för det fall BDO väljs, kommer BDO att utse Johan Pharmanson att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning, punkt 11

Valberedningen föreslår att utseende av valberedning inför 2022 års stämma ska ske enligt följande. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och högst tre övriga ledamöter, som utses av var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista september 2021 som önskar utse en sådan ledamot.

Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår rätten att utse en ledamot övergår rätten till den fjärde röstmässigt största aktieägaren, och så vidare. Fler än två ytterligare aktieägare än de tre största behöver inte kontaktas.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och valberedningen anser att det finns behov att ersätta sådan ledamot, ska valberedningen utse en ny ledamot.

Valberedningens ordförande ska utses av den röstmässigt största aktieägaren som utsett en representant i valberedningen.

Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på årsstämman, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna, förslag till styrelse och styrelseordförande samt förslag till val av registrerat revisionsbolag och revisorsarvoden. Vidare ska valberedningen ta fram förslag till principer för utseende av valberedning. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till stämma samt på Bolagets webbplats.

Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från Bolaget för arbetet i valberedningen. Bolaget svarar dock för kostnader som är förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Särskilt majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med förslagen under punkten 12 krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats, www.seafireab.com, under minst tre veckor närmast före bolagsstämman. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 12 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats, www.seafireab.com, under minst två veckor närmast före bolagsstämman. Valberedningens fullständiga förslag och dess motiverade yttrande finns tillgängliga på Bolagets webbplats. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats. Samtliga angivna handlingar skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Bolagsstämmoboken hålls tillgänglig hos Bolaget.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på bolagsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller koncernbolags ekonomiska situation. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Begäran om sådana upplysningar ska skickas med posten till Seafire AB (publ), Norrlandsgatan 14, 111 43 Stockholm, eller per e-post till info@seafireab.com, senast den 18 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.seafireab.com, senast den 23 april 2021. Upplysningarna skickas även utan kostnad för mottagaren med posten till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

.

Stockholm i mars 2021

Styrelsen i Seafire AB (publ)