KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SEAFIRE AB (PUBL) DEN 28 APRIL 2021

Vid årsstämma i Seafire AB (publ), org.nr. 556540-7615, den 28 april 2021 fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag:

  • Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020 fastställdes.
  • Godkändes förslaget att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2020 och att ansamlade medel balanseras i ny räkning.
  • Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2020.
  • Styrelsearvode ska utgå med 175 000 SEK till styrelsens ordförande och med 125 000 SEK till envar övrig styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Därutöver beslutades att 35 000 kronor ska utgå till den styrelseledamot som är ordförande och 15 000 kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i revisionsutskott som inrättas av styrelsen. Arvode till revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning.
  • Joachim Berner, Lennart Jacobsson, Louise Nicolin och Tord Lendau omvaldes till styrelseledamöter. Sara Walin, VD på Chalmers Ventures, valdes till ny styrelseledamot. Joachim Berner omvaldes till styrelseordfö­rande.
  • Principer för utseende av valberedning med mera antogs.
  • BDO och Carl-Johan Kjellman valdes som Bolagets revisorer.
  • Styrelsen bemyndigades att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av högst det antal aktier som medges enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i Bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

Stockholm 28 april 2021

STYRELSEN

För mer information, kontakta

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59