Sensidose Aktiebolag förbereder kapitalisering och siktar mot notering på Spotlight Stock Market

Sensidose Aktiebolag (”Sensidose” eller ”Bolaget”) är ett läkemedelsbolag som utvecklar och säljer individualiserad dosering av tabletter för optimal medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom. Bolagets läkemedel Flexilev® i kombination med doseringsapparaten MyFID® finns idag på den skandinaviska marknaden. I syfte att nå nya patientgrupper avser Sensidose att utveckla en ny doseringsapparat med planerad lansering 2023. För att finansiera nämnda aktiviteter samt expandera marknaden för befintlig produkt, förbereder Sensidose nu för en kapitalisering inför planerad notering på Spotlight Stock Market under våren 2022.

Om Bolaget

Sedan 2016 marknadsför och säljer Sensidose en konkurrenskraftig behandling för patienter med avancerad Parkinsons sjukdom. Bolagets produkt, det receptbelagda läkemedlet Flexilev® som innehåller de aktiva substanserna levodopa och karbidopa, minskar både motoriska och icke motoriska symtom vid Parkinsons sjukdom. Flexilev® är utformat som små mikrotabletter vilka dispenseras med Bolagets patenterade doseringssystem, doseringsapparaten MyFID®, och tillhörande kassett som innehåller Flexilev®. Studier visar att mängden läkemedel, och tidpunkten då läkemedlet intas, är viktigt för att undvika större svängningar i de symtom som patienter med Parkinsons sjukdom i avancerad fas lider av. Med Flexilev® och MyFID® möjliggör Sensidose en individualiserad och preciserad behandling som bidrar till minskade symtom och ökad livskvalitet. Behandlingen erbjuds för närvarande främst till patienter i avancerad fas av sjukdomen, den så kallade sviktfasen, som ett alternativ till kirurgiska ingrepp, t.ex. pumpbehandling med levodopa eller apomorfin. I dagsläget behandlas ungefär 270 patienter i Skandinavien med Flexilev® och MyFID®.  Dessutom har Bolaget erhållit marknadsgodkännande i ytterligare åtta länder och har inlett dialoger för geografisk expansion.

Motiv för emission och notering

Sensidose ska framgent utveckla och lansera en ny doseringsapparat, ORAFID, i syfte att kunna erbjuda Flexilev® till patienter även i tidigare faser av Parkinsons sjukdom. Målet med ORAFID är att förenkla ordination, användning samt eliminera upplärningstiden både för läkare och patienter vad gäller hantering av doseringsapparaten. Styrelsen bedömer att den nya doseringsapparaten kommer bidra till större marknadspotential och ökad försäljning för Sensidose. ORAFID ska, precis som Bolagets befintliga doseringsapparat, dosera mikrotabletterna Flexilev®. Därmed föreligger inget behov av nya kliniska studier. I kombination med Sensidose etablerade varumärke, bedömer Bolaget att det därmed föreligger låg risk vid lansering av en ny doseringsapparat, vilket är estimerat att ske under 2023. Sensidose avser vidare att expandera marknaden för den befintliga produkten, Flexilev®/MyFID®. Mot bakgrund av det kapitalbehov som Sensidose tillväxtplaner ger upphov till avser Bolaget under våren 2022 att genomföra en kapitalisering inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Att framgent verka i en noterad miljö bedöms enligt styrelsen bidra med ökad varumärkeskännedom och ytterligare gynna Bolagets tillväxt.

VD Jack Spira kommenterar:

I Europa lever över 1,2 miljoner människor med Parkinsons sjukdom och i takt med en ökad åldrande befolkning förväntas siffran dubbleras till 2036. Sjukdomen är långsamt progredierande och man lever med sjukdomen länge, vanligtvis i cirka 15–25 år. Jag anser därför att det är extra viktigt att just Parkinsons-patienter får en optimal läkemedelsbehandling som gör att livet håller värdig kvalitet även på äldre dagar, trots sjukdomen. Tack vare Sensidose unika behandlingsmetod, som bygger på att individualisera läkemedelsdoseringen för varje enskild patient, har vi möjlighet att skapa förbättrad livskvalitet för dessa individer, något som vi också ämnar erbjuda fler patienter inom Europa och övriga världen. Därför förbereder vi nu en kapitalisering inför planerad notering på Spotlight Stock Market, vilket framför allt kommer möjliggöra expansion av vår befintliga produkt samt utveckling och lansering av den nya doseringsapparaten ORAFID. Jag är övertygad om att Flexilev® i kombination med både MyFID® och ORAFID kommer gå i linje med vår vision och ge ett ökat värde för patienter, sjukvården och samhället. Därför ser vi på Sensidose verkligen fram emot att ta Bolaget till nästa nivå!

Planerad kapitalisering och notering

Arbetet inför planerad notering är i full gång och mer information om erbjudandet, villkoren och Bolaget kommer att presenteras i det memorandum som publiceras före planerad emission, vilken är avsedd att genomföras under våren 2022.

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med Noteringsemissionen har Sensidose anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB är Bolagets kommunikationsrådgivare.

För frågor relaterade till den planerade kapitaliseringen och noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Hemsida: www.sedermera.se

För mer information om Sensidose, vänligen kontakta:

Jack Spira, VD

Telefon: 0722 50 62 72

E-post: jack.spira@sensidose.se

Hemsida: www.sensidose.se

Kort om Sensidose

Sensidose är ett läkemedelsbolag som utvecklar och säljer individualiserad dosering av läkemedel för optimal medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom. Bolaget har utvecklat det receptbelagda läkemedlet Flexilev® som doseras med hjälp av Bolagets doseringsapparat MyFID®. Sensidose ska framgent utveckla och lansera en ny doseringsapparat, ORAFID, vilken är planerad att marknadslanseras under 2023.