Sensidose Aktiebolags emission av units fulltecknad

Den 3 maj 2022 avslutades anmälningsperioden i Sensidose Aktiebolags (”Sensidose” eller ”Bolaget”) emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) inför planerad notering på Spotlight Stock Market (”Noteringsemissionen”). Noteringsemissionen tecknades till totalt cirka 24,3 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 100,36 procent. Genom Noteringsemissionen tillförs Bolaget således cirka 24,2MSEK före emissionskostnader och kvittningav tidigare erhållet brygglån samt dess ränta. Bolaget tillförs genom Noteringsemissionen cirka 1 170nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas idag, den 6maj 2022. Handel i Sensidose aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerad att inledas på Spotlight Stock Market den 10 maj 2022.

VD Jack Spira kommenterar

”Jag vill börja med att välkomna alla nya aktieägare samt tacka för intresset att investera i Sensidose. Med den tillförda likviden kan vi ta Sensidose till nästa nivå och möjliggöra en optimal behandling för betydligt fler patienter med Parkinsons sjukdom. Med vår nya doseringsapparat ORAFID, som ska marknadslanseras i slutet av 2023, kommer vi kunna förenkla både förskrivning och behandling av vårt läkemedel Flexilev®. Jag ser fram emot Sensidoses fortsatta tillväxtresa tillsammans med alla aktieägare, vår styrelse och ledning samt medarbetare.”

Teckning och tilldelning

Noteringsemissionen tecknades till cirka 24,3 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om 100,36 procent. Bolaget erhåller genom Noteringsemissionen således cirka 24,2 MSEK före emissionskostnader (om cirka 1,1 MSEK) samt kvittning av brygglån (om cirka 7,5 MSEK), och premiekompensation för tidigare erhållet brygglån (om cirka 1,5 MSEK). Brygglån och premiekompensation kvittas i sin helhet mot units. Resterande cirka 14,1 MSEK avser nytt kapital in i Bolaget. Tilldelning av units har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som anges i villkoren i memorandumet. Avräkningsnotor förväntas skickas ut idag, den 6maj 2022. Tecknare som inte tilldelats units erhåller ingen avräkningsnota.

Antalet aktier och aktiekapital

Totalt kommer 4 530 000 nya aktier samt 2 265 000 teckningsoptioner av serie TO 1 att nyemitteras. När Noteringsemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 11 958 651 aktier och aktiekapitalet att uppgå till11 958 651,00 SEK. Det totala antalet teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att uppgå till 2 265 000.

Planerad första dag för handel

Planerad första dag för handel i Sensidose aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på Spotlight Stock Market är den 10 maj 2022. Att handel inleds på planerad dag förutsätter att emissionen registreras på Bolagsverket i tid, samt att aktier och teckningsoptioner till de tecknare som erlagt likvid i tid bokats ut till respektive konto/depå. Aktien kommer att handlas under kortnamnet ”SENSI” och aktiens ISIN-kod är SE0017232671. Vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 har kortnamnet ”SENSI TO 1” och ISIN-kod SE0017615636.

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med Noteringsemissionen har Sedermera Corporate Finance AB agerat som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare.Nordic Issuing AB är anlitat emissionsinstitut och Shark Communication AB har agerat som kommunikationsrådgivare.

För mer information om Noteringsemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

För mer information om Sensidose, vänligen kontakta:

Jack Spira, VD
Telefon: +46 (0) 72 250 62 72
E-post: jack.spira@sensidose.se

Hemsida: www.sensidose.se

Denna information är sådan information som Sensidose Aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2022.

Kort om Sensidose

Sensidose är ett läkemedelsbolag som utvecklar och säljer individualiserad dosering av tabletter för optimal medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom. Bolaget har utvecklat det receptbelagda läkemedlet Flexilev® som doseras med hjälp av Bolagets doseringsapparat MyFID®. Sensidose ska framgent utveckla och lansera en ny variant av den befintliga doseringsapparaten, ORAFID, vilken är planerad att marknadslanseras under 2023.