Sensidose bokslutskommuniké för första kvartalet (jan-mars) 2023

Försäljningsökning om 7% i kvartalet, doseringsapparater åter i lager, fokus på produktutveckling och marknadsexpansion. Rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i Sensidose.

Kvartal 1 i sammandrag.

       2023        2022
Nettoomsättning 2 148 2 011
Tillväxt 6,8% 43%
Rörelseresultat -4 394 -2 083
Resultat per aktie -0,45 -0,29
Likvida medel 11 391 11 514

   

Väsentliga händelser under första kvartalet (jan-mars)

6.8% försäljningsökning jämfört med 2022. 
Fortsatta diskussioner med olika partners rörande internationell marknadsexpansion.
Godkänd subvention i Finland. 
Det norska börsnoterade bolaget Navamedic ASA offentliggör ett rekommenderat uppköpserbjudande till Sensidose aktieägare.

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Det svenska börsnoterade bolaget EQL Pharma offentliggör ett rekommenderat uppköpserbjudande till Sensidose aktieägare. Styrelsen gör bedömningen att budgivarna Navamedic och EQL Pharma är likvärdiga sett ur Sensidose synpunkt. 
Bolaget får leverans av dosautomater efter lång tid med leveransproblem. 
Bolagen som lämnat uppköpserbjudande på Sensidose aktier återkommer med förbättrade erbjudanden som även inkluderar teckningsoptionerna TO1.

   

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jack Spira, VD
Telefon: 0722 50 62 72
E-post: jack.spira@sensidose.se
Hemsida: www.sensidose.se

   

Kort om Sensidose

Sensidose är ett läkemedelsbolag som utvecklar och säljer individualiserad dosering av läkemedel för optimal medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom. Bolaget har utvecklat det receptbelagda läkemedlet Flexilev® som doseras med hjälp av Bolagets doseringsapparat MyFID®. Sensidose ska framgent utveckla och lansera en ny doseringsapparat, ORAFID, vilken är planerad att marknadslanseras under 2023.

Denna information är sådan information som Sensidose är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-05-05 10:00 CEST.