Signatur Fastigheter offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Signatur Fastigheter AB (publ) (”Signatur Fastigheter” eller ”Bolaget”) avser att genomföra en nyemission om upp till cirka 5,9 miljoner stamaktier av serie B (”Nyemissionen”) riktad till svenska och internationella professionella och institutionella investerare genom ett accelererat book building-förfarande. Bolaget har anlitat ABG Sundal Collier som Sole Bookrunner i samband med Nyemissionen.

Teckningskursen för aktierna och det totala antalet nya aktier kommer att bestämmas genom ett accelererat book building-förfarande, vilket kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Aktierna i Nyemissionen kommer att erbjudas till svenska och internationella professionella och institutionella investerare med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt. Bolaget har mottagit intresseanmälningar för att delta i Nyemissionen från flera professionella och institutionella investerare.

Signatur Fastigheter har som mål att inneha fastigheter till ett värde om minst två miljarder kronor innan utgången av 2021. Skälen till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att genomföra en tids- och kostnadseffektiv kapitalanskaffning samt att diversifiera Bolagets aktieägarbas. Likviden från Nyemissionen avses användas för att stärka Bolagets finansiella beredskap för fastighetsförvärv.

Nyemissionen förutsätter bland annat att styrelsen i Signatur Fastigheter beslutar härom, vilket sker med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 22 april 2021. Bolaget kommer att informera om utfallet i Nyemissionen i ett pressmeddelande när book building-förfarandet har avslutats, vilket tillsammans med prissättning och tilldelning beräknas ske innan handeln öppnar på Nasdaq First North Growth Market klockan 09.00 CEST den 15 juni 2021. Book building-förfarandet kan, om Bolaget så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avbrytas.

Rådgivare

ABG Sundal Collier är Sole Bookrunner i samband med Nyemissionen. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionen.

Denna information är sådan information som Signatur Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2021 kl. 17.31. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Astrén, CEO

040-608 82 00

astren@signaturfastigheter.se

Om Signatur Fastigheter

Signatur Fastigheter är ett snabbväxande fastighetsbolag med fokus på bostäder och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Öresunds- och Stockholmsregionen. Vi växer genom förvärv av kassaflödesfastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt. Utvecklingsarbetet innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande av nya bostäder genom detaljplanearbete. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och Augment Partners AB, tel +46 8-604 22 55, e-post info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser. För mer information se www.signaturfastigheter.se

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Signatur Fastigheter AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Bolaget, ABG Sundal Collier AB eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen i pressmeddelandet i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Värdepapper som omnämns i pressmeddelandet har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av Nyemissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Värdepapper som omnämns i pressmeddelandet har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig kapitalmarknadslagstiftning i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs i pressmeddelandet kommer att ske i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore.

Ett investeringsbeslut med anledning av Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de direkta och indirekta risker som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.