Signatur Fastigheter tillförs 36 miljoner SEK i en riktad nyemission till Östersjöstiftelsen och Gryningskust Holding AB

Signatur Fastigheter AB (publ) (”Signatur Fastigheter” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har genomfört en riktad nyemission av B-aktier, vilken tillför Signatur Fastigheter 36 miljoner SEK före emissionskostnader. Likviden från nyemissionen kommer användas till att förvärva fastigheter med fortsatt fokus på bostäder och samhällsfastigheter.

Signatur Fastigheters styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 april 2020, beslutat att genomföra en riktad nyemission av B-aktier som tillför Bolaget 36 miljoner SEK före emissionskostnader. Investerarna är Östersjöstiftelsen som förvärvar 2 500 000 nyemitterade aktier och Gryningskust Holding AB som förvärvar 500 000 nyemitterade aktier.

Antalet B-aktier som omfattas av nyemissionen uppgår till 3 000 000 stycken och utökar Bolagets aktiekapital med cirka 1 908 712,69 SEK till cirka 14 895 616,08 SEK. Teckningskursen om 12 SEK per B-aktie har fastställts efter förhandling och bedöms vara marknadsmässig. Nyemissionen av aktier innebär en utspädningseffekt om cirka 12,81 procent av aktiekapitalet och cirka 12,76 procent i förhållande till antalet röster i Bolaget efter nyemissionen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för Signatur Fastigheter och aktieägarna att diversifiera ägarbasen med ansedda investerare men även att den riktade nyemissionen ses som den bästa möjligheten att tillföra nytt kapital till Bolaget på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt sker i enlighet med styrelsens bemyndigande från årsstämman 2020.

”Det är mycket positivt för Bolaget att få en institutionell ägare som Östersjöstiftelsen. Deras långsiktighet tror vi kommer bidra till Bolagets utveckling. Vi är även glada för Gryningskust Holding, med företrädaren Johan Thorell, som med denna emission ökar sitt ägande i Bolaget. En viktig fastighetsprofil som vi har stort förtroende för. Vi välkomnar de nya ägarna till Signatur Fastigheter och jag är glad att få in två professionella investerare som önskar vara med på vårt expansiva företagsbygge. Vi ska fortsätta förvärva kassaflödespositiva och säkra tillgångar som bostäder och samhällsfastigheter med utvecklingspotential. Genom kapitaltillskottet kan vi accelerera och exekvera vad vi har i pipeline”, kommenterade Dan Astrén, verkställande direktör för Signatur Fastigheter.

”Vi investerar långsiktigt i Signatur Fastigheter. Vi gillar Bolagets affärsmodell med att förvärva, utveckla och förvalta bostads- och samhällsfastigheter. Signatur Fastigheter drivs av duktiga entreprenörer med stort ägande i Bolaget, vilket vi har god erfarenhet av och ser positivt på för att skapa aktieägarvärde”, säger Henrik Bonde, Placeringsdirektör på Östersjöstiftelsen.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och sole bookrunner och HWF Advokater agerar legal rådgivare i samband med nyemissionen. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i nyemissionen.

Denna information är sådan information som Signatur Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2020 kl. 10:15 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Astrén, verkställande direktör

Telefon: 040-608 82 00, e-post: astren@signaturfastigheter.se

www.signaturfastigheter.se

Certified Adviser

Augment Partners AB

Telefon: 08-505 65 172, e-post: info@augment.se

www.augment.se

Om Signatur Fastigheter

Signatur Fastigheter är ett växande bostadsbolag i södra Sverige med huvudkontor i Malmö. Vårt fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i huvudsak av bostäder och samhällsfastigheter. Vi växer genom förvärv av kassaflödande fastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt. Vårt utvecklingsarbete innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande av nya bostäder genom detaljplanearbete. Bolaget grundades 2014 och är noterat på Nasdaq First North Growth market från den 17 december.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 48 M&A-rådgivare och investmentbanker i 34 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan AstrénCEO
040-608 82 00

astren@signaturfastigheter.se

www.signaturfastigheter.se