Sista dag för handel med uniträtter i Hybricons nyemission

Idag den 10 december 2018 är sista dag för handel med uniträtter i Hybricon Bus System ABs företrädesemission av Units som vid full teckning tillför bolaget cirka 25,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden möjliggör bland annat förvärv av inkråmet i Seavea Service AB och ökar Hybricons konkurrenskraft inför kommande upphandlingar genom en förstärkning av det egna kapitalet. Sista dag för teckning är onsdag den 12 december 2018.

Så nyttjar du dina uniträtter 

Den som på avstämningsdagen den 26 november 2018 är aktieägare i Hybricon har företrädesrätt att teckna Units i Företrädesemissionen, där varje befintlig aktie berättigar till tre (3) uniträtter (UR) och där en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit till en teckningskurs om 0,19 SEK per Unit. Teckning av units med stöd av uniträtter kan äga rum under perioden 28 november – 12 december.

För dig som har dina uniträtter i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring

Om du har dina uniträtter förvaltarregistrerade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring ska teckning/betalning ske genom respektive förvaltare, som ger instruktioner hur du går tillväga för att nyttja dina uniträtter. Du har möjlighet att teckna units under perioden 28 november – 12 december 2018. För mer information och vidare instruktioner hur du går tillväga för att nyttja dina uniträtter, vänligen kontakta din förvaltare/bank/nätmäklare i god tid, eller besök deras hemsida. Du finner oftast informationen hur du tecknar under fliken ”Erbjudanden” eller snarlikt. Tänk på att förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av uniträtter i god tid innan teckningstiden löper ut, ofta flera dagar innan.

Sista anmälningsdag via Avanza och Nordnet är den 11 december 2018.

För dig som har dina uniträtter på ett VP-konto (direktregistrerade ägare)

För dig som har dina uniträtter direktregistrerade på ett VP-konto ska teckning ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 12 december 2018 i enlighet med något av följande två alternativ.

1)    Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning  

Används om samtliga erhållna uniträtter ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning av den förtryckta bankgiroavin. Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att teckningen är bindande.  

2)    Särskild anmälningssedel  

Används om ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, till exempel om uniträtter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln kan skickas med vanlig post (EJ REK), via mail eller fax. Observera att teckningen är bindande. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00, fax 08-684 211 29, email info@eminova.se. 

Villkor i sammandrag: 

  •  En Unit består av en (1) aktie samt en (1) teckningsoption TO2.
  •  Teckningsperioden löper från och med den 28 november till och med den 12 december 2018.
  •  Företrädesemissionen är täckt av teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande 82 procent av emissionsbeloppet (25,3 MSEK). 

Tidsplan: 

28 november – 12 december 2018 Teckningsperiod
28 november – 10 december 2018 Handel med uniträtter på Spotlight Stock Market
28 november 2018 (tillsvidare) Handel med BTU till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen
Omkring 14 december 2018 Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

För ytterligare information: Vänligen kontakta
Johan Suup, VD, tel +46 (0)70 533 37 06, epost johan.suup@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)705 73 22 78, epost dennis.jensen@hybricon.se
www.hybricon.se 

Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Spot Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.