Sista dag för teckning av aktier i Cyxones pågående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Tisdag, den 21 november 2023, är sista dagen för teckning i Cyxone AB:s (publ) ("Cyxone" eller "Bolaget") pågående företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK ("Företrädesemissionen"). Notera att bland annat Nordnet och Avanza har sista dag för teckning idag, 20 november 2023. Aktieägare bör därför kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa använder sig av ett tidigare slutdatum för teckning.

Företrädesemissionen omfattar högst 213 296 902 aktier om cirka 36,3 MSEK före emissionskostnader.

En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av tretton (13) nya aktier. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om cirka 20 MSEK, motsvarande 55 procent av Företrädesemissionen.

Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för:

  • Finansiering av vidare klinisk utveckling för programmen med rabeximod och T20K. Förväntas utgöra cirka 58 procent av emissionslikviden.
  • Finansiering av Bolagets löpande verksamhet inklusive förstärkning utav Bolagets kapitalstruktur, personalkostnader och IT. Förväntas utgöra cirka 35 procent av emissionslikviden.
  • Affärsutveckling, patent, kvalitetssäkrande och regulatoriska processer. Förväntas utgöra cirka 7 procent av emissionslikviden.

VD Carl-Magnus Högerkorp kommenterar:

”Bolaget befinner sig i en mycket fördelaktig position där vi tack vare unika egenskaper hos rabeximod har förutsättningar att positionera läkemedlet i ett patientsegment som växer och där möjligheterna att komma in som ett first-in-class läkemedel är goda. Vår läkemedelskandidat har redan visat starka och relevanta effektsignaler i tidigare fas 2-studier och vi ser fram emot att nu bygga vidare på dessa resultat i en ny grupp patienter med stort medicinskt behov.

Den nya strategin är en väsentligt bättre, långsiktigt mer hållbar väg framåt där rabeximod kan ha first mover advantage i ett nytt patientsegment. Den nya strategin utgår från att skapa bäst förutsättningar för värdebyggande och möjligheter att få till avtal snabbare för vidare kommersialisering med strategiska partners. Idag finns det mycket få fas 2-tillgångar under utveckling som likt rabeximod inte är ett biologiskt läkemedel, inte är en Jak-inhibitor, men som erbjuder en helt ny sjukdomsrelevant mekanism, och som visat klinisk effekt i patienter med svår RA.

Vårt arbete med att framtidsäkra rabeximod, som blev särskilt relevant efter patentgodkännandet i maj 2023, ledde oss till denna ompositionering. Experterna vi konsulterade under strategiprocessen har ställt sig bakom denna riktning med stor entusiasm, eftersom de ser att behandlingsalternativen för denna grupp är få. Med detta i åtanke har bolaget nu beslutat att genomföra en företrädesemission. Det redan säkrade kapitaltillskottet från denna emission kommer att trygga vår verksamhet genom hela 2024 och finansiera värdeskapande samt signalsökande fas 2-studier. Det är därför otroligt spännande att få påbörja dessa studier, något hela Cyxone-teamet ser fram emot med stor entusiasm.

Jag hoppas att du vill vara med på resan med målet att förändra marknaden för RA samt MS och hjälpa miljontals drabbade människor.”

För fullständiga villkor och anvisningar samt övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som upprättats i samband med Företrädesemissionen, som bland annat finns tillgängligt på Cyxones hemsida www.cyxone.com.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Cyxone i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.                                                                                                                                            

Kontakt

Carl-Magnus Högerkorp, VD
Tel: 070 781 88 12
E-post: carl.hogerkorp@cyxone.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 20 november 2023.

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar som reumatoid artrit och multipel skleros. Rabeximod är en fas 2-läkemedelskandidat som utvärderas för möjlig behandling av reumatoid artrit. T20K är ett fas 1-läkemedelskandidat för behandling av multipel skleros. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB. För mer information besök www.cyxone.com.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Cyxone. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Cyxone kommer endast att ske genom Prospektet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 6 november 2023 på Cyxones hemsida, www.cyxone.com. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier eller andra värdepapper i Cyxone. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Cyxone har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.