Sista dag för teckning i den pågående företrädesemissionen

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I CLEAN INDUSTRY SOLUTIONS HOLDING EUROPE AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Tisdag, den 26 september 2023, är sista dag för teckning i Clean Industry Solutions Holding Europe AB:s (publ) (”Clean Industry Solutions” eller ”Bolaget”) pågående företrädesemission av högst 63 744 405 aktier om cirka 25,5 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Observera dock att vissa banker och förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 26 september 2023. Aktieägare bör därför kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa har ett tidigare svarsdatum för teckning. Sista dag för handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market är idag, den 21 september 2023. 

Nettolikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för finansiering av dotterbolagens tillväxt och rörelsekapital för nya kundprojekt. Bolaget förväntar sig även att den stärkta finansiella ställningen, i kombination en ökad efterfrågan på marknaden, kommer att ha en positiv inverkan på diskussioner och förhandlingar med nuvarande och potentiella kunder.
 
Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets och Nordic Issuing AB:s respektive hemsidor (https://cleanindustrysolutions.com/sv/investerare/foretradesemission-2023/ och https://nordic-issuing.se). 
 
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

  • 12 – 21 september 2023 – Handel med teckningsrätter
  • 12 – 26 september 2023 – Teckningsperiod för Företrädesemissionen
  • 12 september 2023 – Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket – Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
  • 28 september 2023 – Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

 
Villkor för Företrädesemissionen

  • Företrädesemissionen omfattar högst 63 744 405 nya aktier i Bolaget.
  • Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) aktier.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,40 SEK per aktie.
  • Företrädesemissionen motsvarar en värdering av Clean Industry Solutions (pre-money) om cirka 10,2 MSEK.
  • Bolaget har erhållit emissionsgarantier om cirka 14,0 MSEK, motsvarande cirka 55 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller dylikt, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias.
  • Vid full teckning av aktier i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 25,5 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt agerar legal rådgivare till Clean Industry Solutions i samband med Företrädesemissionen.
Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.
 
För ytterligare information:
Christian Zahler, VD
Tel: +49 151 53811944
E-post: christian.zahler@cleanindustrysolutions.com
 
Amudova AB är Clean Industry Solutions certified adviser. Tel: 08-546 017 58

E-mail: info@amudova.se
 
Denna information lämnades för offentliggörande den 21 september 2023. 

Om Clean Industry Solutions Holding Europe AB (publ) 
Clean Industry Solutions Holding Europe AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CISH) investerar i innovativa företag som tillhandahåller lösningar för en hållbar industri och en cirkulär ekonomi. De två nuvarande dotterbolagen, Industrial Solar GmbH och SolarSpring GmbH, tillhandahåller lösningar för att leverera ren energi och rent vatten till industrin. Clean Industry Solutions äger samtliga aktier i Industrial Solar respektive SolarSpring.
 
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Clean Industry Solutions i någon jurisdiktion, varken från Clean Industry Solutions eller från någon annan.
 
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.
 
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
 
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market Rulebook.