Clean Industry Solutions Holding Europe offentliggör utfall i företrädesemissionen

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I CLEAN INDUSTRY SOLUTIONS HOLDING EUROPE AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Clean Industry Solutions Holding Europe AB (publ) (”Clean Industry Solutions” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den företrädesemission av aktier som offentliggjordes genom pressmeddelande den 31 augusti 2023 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till totalt cirka 23,6 procent. Därtill har motsvarande cirka 31,5 procent av de erbjudna aktierna tilldelats emissionsgaranter. Genom Företrädesemissionen tillförs Clean Industry Solutions cirka 14,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för finansiering av dotterbolagens tillväxt och rörelsekapital för nya kundprojekt. Bolaget förväntar sig även att den stärkta finansiella ställningen, i kombination med en ökad efterfrågan på marknaden, kommer att ha en positiv inverkan på diskussioner och förhandlingar med nuvarande och potentiella kunder.

”Kapitaltillskottet är ett viktigt steg mot att realisera Clean Industry Solutions fulla potential. Vi är välpositionerade för att ta tillvara på den ökande efterfrågan vi ser på marknaden, särskilt med tanke på vår avancerade teknik samt våra väletablerade kunder. Kapitaltillskottet låter oss intensifiera vårt arbete inom tre centrala områden: att maximera befintliga affärsmöjligheter, signera nya avtal och stärka vårt team av specialister. Som tidigare kommunicerat har vi en stark pipeline och hoppas på att kommunicera positiva nyheter i närtid. Vi är fortsatt djupt engagerade i att leverera värde till våra investerare och har fullt förtroende för vår strategiska inriktning. Tack för ert fortsatta förtroende och stöd.” säger Clean Industry Solutions VD Christian Zahler.

Utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 26 september 2023. Totalt tecknades 15 047 952 aktier med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 23,6 procent av Företrädesemissionen. 14 530 840 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 22,8 procent, medan 517 112 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 0,8 procent av Företrädesemissionen. 20 052 048 aktier har tilldelats emissionsgaranter, motsvarande cirka 31,5 procent av Företrädesemissionen. 

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 14,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 3,5 MSEK, varav garantiersättning uppgår till cirka 1,8 MSEK. 

Meddelande om tilldelning och leverans 
Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer angivna i prospektet som offentliggjordes den 8 september 2023. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att skickas via separat avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. 

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Clean Industry Solutions med 35 100 000 aktier, från 25 497 762 aktier till 60 597 762 aktier, och aktiekapitalet ökar med 3 454 007,436923 SEK, från 2 509 101,412333 SEK till 5 963 108,849256 SEK. 

Betalda tecknade aktier (”BTA”)
Handel med BTA sker på Nasdaq First North Growth Market fram till att BTA har omvandlats till aktier, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering vid Bolagsverket beräknas ske under vecka 41 2023.

Omräkning av teckningsoptioner av serie TO 1
Till följd av Företrädesemissionen kommer Clean Industry Solutions, i enlighet med optionsvillkoren för utgivna teckningsoptioner av serie TO 1, genomföra en omräkning dels av teckningskursen vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1, dels av antalet aktier som varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av. Slutlig omräkning kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande innan utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 inleds den 26 oktober 2023. Fullständiga optionsvillkor för teckningsoptioner av serie TO 1 finns tillgängliga på Clean Industry Solutions webbplats: https://cleanindustrysolutions.com.

Denna information är sådan som Clean Industry Solutions Holding Europe är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-28 18:30 CET.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt agerar legal rådgivare till Clean Industry Solutions i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.

Amudova AB är Clean Industry Solutions’ certified adviser. Tel: 08-546 017 58
E-mail: info@amudova.se

För ytterligare information:
Christian Zahler, VD
Tel: +49 151 53811944
E-post: christian.zahler@cleanindustrysolutions.com

Clean Industry Solutions Holding Europe AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CISH) investerar i innovativa företag som tillhandahåller lösningar för en hållbar industri och en cirkulär ekonomi. De två nuvarande dotterbolagen, Industrial Solar GmbH och SolarSpring GmbH, tillhandahåller lösningar för att leverera ren energi och rent vatten till industrin. Clean Industry Solutions äger samtliga aktier i Industrial Solar respektive SolarSpring.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Clean Industry Solutions i någon jurisdiktion, varken från Clean Industry Solutions eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har granskats och registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Bolagets webbplats.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market Rulebook.