Slutliga villkor och uppdatering avseende kommande företrädesemission i Luxbright

Göteborg 30 mars 2022 – Vid en extra bolagstämma i Luxbright AB (publ) (”Bolaget” eller ”Luxbright”) den 23 mars 2022 beslutades att genomföra en företrädesemission för Bolagets befintliga aktieägare att teckna nyemitterade aktier i Luxbright. Idag publicerade Bolaget slutliga villkor och tidsplan för erbjudandet samt viss kompletterande information på Bolagets hemsida. 

Erbjudandet i sammandrag
Totalt kommer högst 11 482 602 nya aktier emitteras inom ramen för erbjudandet. Den som på avstämningsdagen den 30 mars 2022 är registrerad som aktieägare i Luxbright äger rätt att med företräde teckna nya aktier i företrädesemissionen och kommer att erhålla sju (7) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Tjugo (20) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Luxbright. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier.

Teckningskurs: 2,20 SEK
Emissionslikvid: Cirka 25,2 MSEK
Bolagsvärde (pre-money): Cirka 72,2 MSEK
Teckningsperiod: 4 april – 19 april 2022
Handel med teckningsrätter: 4 april – 12 april 2022

Emissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Informationsmemorandum
I samband med teckningsperiodens inledning har Bolaget för avsikt att publicera ett så kallat informationsmemorandum med relevant information om Bolaget och den aktuella emissionen. Informationsmemorandumet kommer att publiceras senast den 4 april genom pressmeddelande samt på Bolagets hemsida.

Rådgivare
North Point Securities respektive MAQS Advokatbyrå är finansiell respektive legal rådgivare till Luxbright i samband med företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Alm, VD
Telefon: +46 (0)70 261 20 11
E-mail: mats.alm@luxbright.com

OM LUXBRIGHT
Luxbright är ett teknikföretag med fokus på att utveckla och kommersialisera en ny generations röntgenrör. Genom patenterad teknik erbjuder Bolaget innovativa röntgenrör, generatorer och framtida röntgensystem till internationella systemleverantörer för att kunna förbättra och skydda liv genom att möjliggöra skarpare röntgenbilder. Bolagets röntgenrör utgör ett kraftfullt, stabilt, och kostnadseffektivt alternativ till konventionella röntgenrör. Tekniken erbjuds i tre primära marknadssegment: industriell oförstörande provning (OFP), säkerhetsindustrin samt medicinsk radiologi. Bolaget har idag strategiska kunder och samarbetsavtal med globala tillverkare av röntgenutrustning och generatorer inom olika användnings- och affärsområden såsom industriell OFP, säkerhetsindustrin, medicinsk radiologi och forskning. Luxbrights vision är att förse marknaden med de mest efterfrågade lösningarna för röntgenstrålning.
 
FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser
Tel: 0-8528 00 399
Email: info@fnca.se