Smart Eye tillkännager avsikt att genomföra riktad nyemission om upp 15 procent av antalet utestående aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Riktad emission

Smart Eye AB (publ) (”Smart Eye” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget, baserat på bemyndigandet från styrelsen vilket gavs på Bolagets årsstämma som avhölls den 15 maj 2019, avser att genomföra en nyemission om upp till 1 972 041 aktier (motsvarande upp till 15 procent av antalet utestående aktier och röster) riktad till institutionella investerare (”Nyemissionen”). Bolaget har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som sole bookrunner för Nyemissionen. Teckningskursen och det totala antalet nya aktier i Nyemissionen kommer att bestämmas genom ett accelererat bookbuildingförfarande (”Bookbuilding”).

Bookbuilding kommer inledas omedelbart efter detta meddelande. Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas äga rum innan Nasdaq First North öppnar klockan 09:00 CEST den 22 maj 2019. Tidpunkt för avslut av Bookbuilding, prissättning och allokering beslutas av Bolaget. Bolaget kommer meddela resultatet av Nyemissionen i ett pressmeddelande efter avslutad Bookbuilding.

Marknaden för Automotive Solutions fortsätter vara mycket stark och överträffar Smart Eyes redan höga förväntningar, och Bolaget står fortsatt starkt i den globala konkurrensen för design wins av eyetrackingteknik, vilket inte längre är begränsat till premiumbilar utan alltmer når massmarknaden med förestående modeller i stora volymer. Detta manifesteras i flertalet nyligen vunna design wins för Smart Eye i nya geografiska områden så som t.ex. Japan. Flera nya upphandlingsprocesser är på gång i Asien, Europa och Nordamerika och kommer fastläggas under nuvarande år. Smart Eye förväntar sig försvara sin marknadsledande position. Vidare har det skett regulatorisk och lagstiftande aktivitet till Smart Eyes fördel. Sammantaget innebär detta att den stora marknadspotential som identifierats sedan en tid tillbaka blivit alltmer åtkomlig och nära förestående. För att till fullo kunna kapitalisera på nya och förväntade design wins samt på den geografiska expansionen, ser Smart Eye ett behov att rekrytera fler talangfulla medarbetare och att investera i verksamheten för att upprätthålla Bolagets ledande position och maximera dess långsiktiga tillväxtpotential.

Kina, världens största bilmarknad, har påbörjat regulatoriska processer för att implementera förarövervakningssystem i fordon. Detta initiativ är inte begränsat till endast nya bilar utan förväntas beröra även delar av den befintliga flottan vilket skulle öppna upp ytterligare möjligheter i retrofit-marknaden. Smart Eye har sedan en tid tillbaka följt utvecklingen i Kina noggrant och har, i ljuset av den stora marknadspotentialen, beslutat sig för att utforska möjligheten att lansera ett erbjudande där. Den nuvarande affärsmodellen, som fokuserar på mjukvara, kan komma att kompletteras för att anpassas till behoven på den kinesiska marknaden.

Styrelsen i Smart Eye har beslutat att avvika från företrädesrätten för att säkerställa en så tids- och kostnadseffektiv finansiering som möjligt av den fortsatta upptrappningen av verksamheten och utvecklandet av ett erbjudande mot den kinesiska marknaden, så att Bolaget kan täcka sitt finansieringsbehov fram tills att erhållna och potentiellt tillkommande kunder börjar generera tillräckligt stora intäkter för att täcka Bolagets kostnader.

Nyemissionen förutsätter bland annat att Smart Eyes styrelse, efter att Bookbuilding avslutats, beslutar att emittera nya aktier med stöd av bemyndigandet från årsstämman som avhölls den 15 maj 2019.

Rådgivare

I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat Carnegie Investment Bank som sole bookrunner och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

För mer information:
Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email:
martin.krantz@smarteye.se 

Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB
Telefon: +46 70-320 96 95
Email: 
anders.lyrheden@smarteye.se  

Detta är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2019 kl. 17:30 CEST.

Om Smart Eye
Sedan 1999 har Smart Eye utvecklat AI i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar. Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala status.

Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder vägen mot nya insikter inom rymd-, flygplans-, och försvarsindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk forskning.

Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i Detroit, USA, Tokyo, Japan och Chongqing, Kina. Utöver dessa egna kontor, har Smart Eye även partners, återförsäljare och distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo och GM, för att nämna några.

Smart Eyes verksamhet är organiserad inom två affärsområden, Research Instruments och Automotive Solutions. Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom Automotive Solutions tillhandahåller bolaget eyetrackingmjukvara för integration i fordon.För mer information, vänligen besök www.smarteye.ai

Smart Eye är noterade på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller certifiedadviser@penser.se.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Smart Eye i någon jurisdiktion, varken från Smart Eye eller från någon annan. Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Smart Eye har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktas till, ”kvalificerade investerare” så som definierats som (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “Relevanta Personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som “tro”, “förvänta”, “förutse”, “avse”, “kan”, “planera”, “uppskatta”, ”ska”, “bör”, “kunde”, “sikta” eller “kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.