Camanio Care genomför riktad emission, har möjlighet att ta upp lån om tre miljoner kronor

Camanio Cares styrelse har beslutat att genomföra en riktad emission om 15,3 miljoner kronor. Emissionen vänder sig till långivare som accepterat att kvitta in lån för motsvarande belopp i emissionen. Genom emissionen förstärks balansräkningen vilket gör det lättare att få in nya investerare och långivare, samtidigt som ränta på dessa lån inte längre belastar bolaget. Camanio Care har dessutom ingått ett avtal som ger möjlighet att låna ytterligare 3 miljoner kronor. Därmed har bolaget kassa att driva verksamheten fram till september. Tidigare planerade bolaget att genomföra en emission i juni, denna planeras nu ske senast under september.

Teckningskursen i erbjudandet är 0,54 kronor per aktie. Vid fulltecknande av denna emission kommer antalet aktier öka med 28 408 077 nya aktier, det vill säga från 20 261 683 aktier till 48 669 760 aktier, vilket innebär en utspädning på 140 procent. Aktiekapitalet ökar med 5 681 615,40 kronor från 4 052 336,60 kronor till 9 733 952,00 kronor. Dessutom finns det 2 429 557 teckningsoptioner och 1,080,000 personaloptioner per den 21 maj. Samtliga aktier är stamaktier. Bolaget har inga utestående konvertibla skuldebrev. 

Långivaren har accepterat att kvitta in lån om sammanlagt 15,3 miljoner kronor. Anledningen att rikta emissionen till långivarna är att bolagets finansiella ställning behöver stärkas genom att bolaget minskar sin skuldsättning. Emissionen är beslutad av styrelsen i enlighet med bemyndigandet av årsstämman den 23 april 2018.  

Långivaren som genomför kvittningen är Recall Capital Nordic AB som övertagit lån från Brighter AB. Varken Recall Capital Nordic AB eller Brighter AB kommer genom kvittningen få ett ägande som uppgår till 30 procent av bolaget.

Efter detta har koncernen lån om totalt 2,2 miljoner kronor, samt möjlighet att låna upp till tre miljoner kronor enligt nedan. 

Det nya finansieringsavtalet ger möjlighet att låna upp till 3 miljoner kronor från Recall Capital Nordic till åtta procents årlig ränta. Med denna finansiering har bolaget tillräcklig kassa för att finansiera verksamheten till september. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Catharina Borgenstierna, VD
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar smarta lösningar för digital vård och omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar, produkter och tjänster såsom Vital Smart Care, ICE, BikeAround, Bestic och Giraff. Genom att optimera mixen av fysisk och digital vård arbetar Camanio Care för att stödja människors grundläggande behov och öka friheten, effektivitet och kvalitet inom vård och omsorg. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera på pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på: www.camanio.com

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2019.