Smoltek Nanotech Holding AB (publ), Kvartalsrapport Q3 2022

Företrädesemission ska ta Smoltek till nästa nivå

Under årets tredje kvartal nådde Smoltek ytterligare framsteg inom bolagets båda produktområden, ultratunna kondensatorer till halvledarindustrin samt högpresterande cellmaterial till elektrolysörer för vätgasindustrin, och vi inledde dessutom ett kundfinansierat utvärderingssamarbete inom medicinteknik. Vi har även presenterat en planerad företrädesemission om cirka 67 miljoner kronor som kommer att ta Smoltek till en helt ny nivå både tekniskt och kommersiellt.

Inom affärsområdet halvledare tog vi i augusti ett mycket viktigt steg framåt inom vårt samarbete med Yageo, en stor global tillverkare av passiva elektroniska komponenter inklusive kondensatorer. Detta genom att följa upp det tecknade samförståndsavtalet (MoU agreement) med ett skarpt avtal (Joint Development Agreement, JDA) för att gemensamt färdigställa Smolteks första ultratunna kondensatorprodukt samt massproduktionskapacitet inom segmentet diskreta kondensatorer. I och med detta avtal har vi nu ett fullständigt och väldefinierat samarbete på plats för att ta våra ultratunna kondensatorer till marknaden tillsammans med en perfekt partner som kompletterar vår tekniska innovationskraft med gedigen erfarenhet och globala nätverk inom massproduktion och försäljning av kondensatorer. Den första produkten inom ramen för samarbetet är en diskret avkopplingskondensator för mikroprocessorer i mobiltelefoner och surfplattor där vi siktar på att nå en industriellt tillverkad tjocklek om endast 40 mikrometer.

I och med tecknandet av utvecklingsavtalet erhöll vårt koncernbolag Smoltek Semi 1,5 miljoner US-dollar till den gemensamma utvecklingen, och vi bidrar bland annat med att inkludera den industriella kolväxtmaskin som vi beställde under det första kvartalet. Både vi och Yageo är övertygade om att våra ultratunna kondensatorer utgör en enorm kommersiell möjlighet på en global och växande miljardmarknad, då extremt tunna och högpresterande avkopplingskondensatorer är en grundförutsättning för att prestandan hos mobila processorer ska kunna fortsätta öka i snabb takt under de kommande åren. Samarbetet har startats med ett projektmöte i Göteborg. Syftet med mötet var att samla kompetens och resurser från Smoltek och Yageo för informationsutbyte samt att etablera en gemensam målbild och agenda för arbetet med att kommersialisera Smolteks ultratunna kondensatorer. Arbetet drevs med hög energi och entusiasm som borgar för en stark framdrift i projektet, inte minst från ett marknadsperspektiv. Som tidigare kommunicerats är målsättningen att kunna ta emot beställningar i betydande volym för ultratunna kondensatorer redan i slutet av 2024.

Inom affärsområdet vätgas har vi tecknat ett samarbetsavtal med en internationell tillverkare av insatsmaterial till elektrolysörer. Tillsammans kommer vi att utveckla demonstratorer för vårt högeffektiva nanofiberbaserade cellmaterial till PEM-elektrolysörer, och genom att integrera vårt material i en fullständig PEM-elektrolysörcell kommer vi även att kunna testköra och mäta dess prestanda. De initiala resultaten väntas redan senare i år, och då kan vi ännu mer konkret än tidigare verifiera att vårt cellmaterial kan bidra till en helt ny nivå av prestanda och därmed mycket lägre kostnader för produktion av grön vätgas. Det är oerhört spännande att vi nu börjar etablera oss inom den extremt snabbväxande gröna vätgasekonomin, varav enbart marknaden för elektrolysörer väntas uppgå till runt 650 miljarder kronor globalt år 2030 enligt Global Market Insights*.

Under 2022 har Smoltek utvecklats snabbt i positiv riktning, och vi har uppnått ett flertal viktiga milstolpar i enlighet med våra strategiska målsättningar. För att upprätthålla detta höga tempo och etablera Smoltek som ett kommersiellt industribolag beslutade vår styrelse i september om att genomföra en företrädesemission om cirka 67 miljoner kronor med teckningsperiod 2-16 november. Emissionen är garanterad till cirka 65 procent med teckningsförbindelser och garantiåtaganden, och jag kommer själv att delta fullt ut då jag ser mycket positivt på möjligheten att ta Smoltek till en helt ny nivå, både tekniskt och kommersiellt.
Läs gärna mer om vår emission på sidan 11 i kvartalsrapporten.

Håkan Persson, vd Smoltek Nanotech Holding AB

 

* Global Market Insights

 

Kvartalet i korthet (koncernen)

 

JANUARI – SEPTEMBER

 • Nettoomsättning: 1 002 KSEK (995) 
 • Periodens resultat: -32 353 (-16 195)
 • Resultat per aktie, före utspädning: -3,49 SEK (-2,00)
 • Resultat per aktie, efter möjlig utspädning: -3,23 SEK (-1,69)
 • Antal utestående aktier: 9 282 895 (8 114 817)
 • Antalet aktier efter möjligt utnyttjande av 
teckningsoptioner: 9 496 878 (9 597 218) 
 • Summa eget kapital: 104 225 KSEK (123 501)
 • Likvida medel: 50 498 KSEK (61 878)
 • Soliditet: 80,7% (94,6%) 

 

TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättning: 1 002 KSEK (418) 
 • Periodens resultat: -12 139 (-3 129)
 • Resultat per aktie, före utspädning: -1,31 SEK (-0,39)
 • Resultat per aktie, efter möjlig utspädning: -1,09 SEK (-0,33)
 • Smoltek och Yageo har tecknat gemensamt utvecklingsavtal för kommersialisering av CNF-MIM-kondensatorer
 • Internationellt medicinteknikföretag har beställt konceptstudie av Smolteks nanoteknologi
 • Styrelsen har lagt villkorat förslag till företrädesemission om ca 67 MSEK som godkänts av extra bolagsstämma
 • Smoltek Innovation har bytt namn till Smoltek Hydrogen
 • 1 nytt patent har beviljats

 

 

 

För ytterligare upplysningar: 
Håkan Persson, vd Smoltek Nanotech Holding AB,
Mail: hakan.persson@smoltek.com    
Telefon: +46 760 52 00 53
Webb: www.smoltek.com/investors

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 77 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.