Smolteks teckningsoptioner TO 2 ger rätt att teckna aktier med 30 procents rabatt

Smoltek meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner i serien TO 2, som gavs ut till tecknare i bolagets företrädesemission i mars 2019, inleds den 20 april och pågår till den 30 april. Teckningsoptionerna ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen under de tio (10) handelsdagar som slutar med den 16 april 2020.

Bolaget vill göra alla deltagare i företrädesemissionen, som därmed erhållit teckningsoptioner av serien TO 2, uppmärksamma på denna möjlighet att teckna sig för aktier i Smoltek med 30 procents rabatt jämfört med marknadspriset under avstämningsperioden. För de som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner finns även möjlighet att sälja dem. Liksom för Smolteks aktier bedrivs handeln med Smolteks teckningsoptioner av serien TO 2 av Spotlight Stock Market.

Stor potential på en gigantisk marknad  
Smoltek är ett bolag som utvecklar processteknik och applikationskoncept baserade på kolnanoteknik, i första hand till den globala halvledarindustrin. I slutet av mars tecknade Smoltek ett utvärderingslicensavtal med en av världens största kondensatortillverkare. Målsättningen är att avtalet ska leda till ett kommersiellt produktionslicensavtal i nästa steg. Ordervärdet för detta första steg uppgår till cirka 1 MSEK.

– Det här är det första licensavtal som vi tecknar för vår CNF-MIM-teknologi och det utgör därmed en viktig milstolpe för Smoltek. Båda parter är väl medvetna om att vår teknologi har stor potential på marknaden för miniatyriserade högprestandakondensatorer, säger Smolteks vd Anders Johansson.

Under hösten 2019 har Smoltek visat att bolagets CNF-MIM-teknologi är industriellt konkurrenskraftig då den erbjuder förbättrad prestanda och endast upptar en bråkdel av utrymmet jämfört med konventionella kondensatorer.

– En väsentlig minimering av kondensatorns bygghöjd är mycket eftertraktad för avancerade 2,5- och 3D-förpackningslösningar för halvledarkretsar, säger Smolteks COO Ola Tiverman.

Utnyttjande av teckningsoption TO 2  
Utnyttjandeperiod: 20 april 2020 till och med 30 april 2020  
Datum för publicering av teckningskurs: 17 april 2020

Villkor i sammandrag 
En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen av teckningsoptionen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, dock högst 100,00 SEK. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 ska äga rum under perioden från och med 20 april 2020 till och med 30 april 2020.

Utnyttjande av TO 2 för dig som har VP-konto 
Om du har teckningsoption TO 2 i Smoltek på ett VP-konto använder du teckningssedel: ”Anmälan för påkallning av TO 2” och sänder den till Partner Fondkommission AB och erlägger likviden enligt instruktionen på sedeln.

Utnyttjande av TO 2 för dig som har depå/konto hos förvaltare 
Om du har teckningsoption TO 2 i en Depå/Konto hos förvaltare kontaktar du din förvaltare för att påkalla teckning med stöd av TO 2 enligt förvaltarens instruktioner.

Läs mer om erbjudandet på: https://www.smoltek.com/teckningsperiod-to2

För ytterligare information:
Anders Johansson, VD Smoltek Nanotech Holding AB (publ)
E-post: anders@smoltek.com 
Telefon: +46 708 393 693
Webbplats: www.smoltek.com

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik, i första hand för den globala halvledarindustrin. Smolteks unika teknologi möjliggör tillverkning av halvledarkomponenter med mindre formfaktorer, högre prestanda och lägre energiförbrukning. 
Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande IP-portfölj bestående av ett 100-tal sökta patent varav 57 stycken idag är beviljade. 
Smolteks applikationer är idag huvudsakligen inriktade på marknadssegmentet ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) vilket bedöms växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 8,0 procent under perioden 2018-2024 och uppnå ett marknadsvärde om 43,6 MdUSD år 2024 (källa: Marknadsundersöknings-företaget Yole Développement). 
Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL.