SolTechs dotterbolag, ASAB, offentliggör prospekt för femårig grön obligation med 8,25 procent i årsränta

Den 15 augusti 2018 beslutade styrelsen för Advanced SolTech Sweden AB (publ), (ASAB), att utge ett obligationslån riktat till allmänheten om 150 MSEK med en övertilldelningsrätt om ytterligare maximalt 150 MSEK. Obligationerna är fritt överlåtbara och kommer att tas upp till handel på First North Sustainable Retail Bonds vid Nasdaq Stockholm med första planerade handelsdag den 12 november, 2018. Avanza Bank AB är finansiell rådgivare. 

ASAB:s verksamhet är att finansiera SolTech-koncernens uppförande av solenergianläggningar i Kina. Anläggningarna installeras, ägs och underhålls löpande av det samägda kinesiska dotterbolaget, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE). ASAB:s intäkter består av ränteintäkter på lån som ges till ASRE eller dess helägda lokala dotterbolag i Kina. Som säkerhet för utlånade medel kommer ASAB att erhålla pant i underliggande tillgångar, det vill säga ytterst i de solenergianläggningar liksom kundfordringar som ägs av ASRE i Kina.

SolTech och dess kinesiske affärspartner Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) har hittills och i förhållande till ägarandel, 51 respektive 49 procent, investerat 190 MSEK i eget kapital i ASRE. Iaugusti 2018, hade ASRE solenergianläggningar motsvarande 52,21 MW anslutna till elnätet. Dessa beräknas på rullande 12 månaders period generera cirka 70 miljoner kronor i intäkt. Ytterligare 2,73 MW är under byggnation. Den senaste anläggningen som ASRE investerat i är installerad på taket hos en av Kinas största producenter av vin och sprit. Anläggningen täcker en yta om cirka 127 000 kvm eller 18 fotbollsplaner och har en installerad effekt om 12,7 MW (127 000 000 watt).

Verksamheten i Kina växer.Målet för 2018 är att installera 88 megawatt (MW) solenergikapacitet motsvararande en investering om cirka 616 MSEK. ASRE har en orderbok om cirka 24 MW och en projekt-pipeline om cirka 95 MW som löpande bearbetas. Det är till orderboken och för att omvandla pipeline till konkreta projekt som kapitalet behövs. 

VD Stefan Ölander i en kommentar:
– SolTech-koncernens installationer i Kina kommer att accelereras genom denna finansiering. Ju fler anläggningar vi får installerade och anslutna, desto snabbare kommer vi att generera långsiktiga och positiva kassaflöden. Potentialen är mycket stor och vi har idag cirka 50 MW fler anläggningar installerade och intäktsgenererande jämfört med de drygt 2 MW för två år sedan, då ASAB gav ut sin första obligation. Att investera i ASABs obligationer är, utöver avkastningen, att investera pengar där de gör konkret och tydligast miljönytta. Vi hjälper Kina ersätta kolkraft med solkraft.
 

ERBJUDANDET i SAMMANDRAG
Teckningstid: 24 september – 15 oktober 2018
Valör och nominellt belopp: 5 000 SEK per obligation. Lägsta belopp att teckna är fyra (4) obligationer (20 000 SEK). Därefter i poster om en (1) obligation
Ränta: 8,25 % årligen
Ränteförfallodagar: 15 januari och 15 juli med första utbetalningsdag, 15 januari, 2019
Utgivningsdag: 9 november, 2018
Återbetalningsdag: 8 november, 2023
Preliminär första handelsdag: 12 november, 2018

Obligationer till ett sammanlagt belopp om 150 MSEK erbjuds inom ramen för Erbjudandet. Obligationslånets maximala belopp uppgår dock till 300 MSEK. Bolaget avser tilldela Obligationer utöver 150 MSEK i händelse av överteckning av Erbjudandet. För det fall Erbjudandet tecknas till 300 MSEK, beräknas emissionskostnaderna uppgå till cirka 10 MSEK.

Fullständigt och av Finansinspektionen godkänt prospekt samt en sammanfattning av Erbjudandet kommer att kunna laddas ned på ASAB:s hemsida: www.advancedsoltech.com samt från Finansinspektionens och Avanzas hemsidor från och med den 24 september, 2018: www.fi.se och www.avanza.se. Dokumentationen finns även tillgänglig från samma tidpunkt i pappersform på SolTech-koncernens kontor på Upplagsvägen 1 i Stockholm (Årstaberg). 

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD Advanced SolTech Sweden AB (publ) Tel: 08-441 88 46. Mejl: 
frederic.telander@soltechenergy.comeller Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070 739 80 00. Mejl: stefan.olander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons, Stefan Ölanders, försorg för offentliggörande den 20 september 2018 kl. 14:00 CET. 

Advanced SolTech Sweden AB (publ) – ASAB
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTech-koncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av ASRE eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550. Mer info på www.advancedsoltech.com 

SolTech Energy Sweden AB (publ) – moderbolag i SolTech-koncernen
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg för produktion av elektricitet. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20–25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018-19 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.