SpectraCure AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Lund, 11 sept. 2018 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.

SpectraCure’s styrelse har, villkorat av bolagsstämmans godkännande, beslutat om en nyemission av aktier och teckningsoptioner i form av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”nyemissionen”) om cirka 52,4 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner med möjlighet till teckning i nov 2019 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 35,1 MSEK före relaterade emissionskostnader. Emissionslikviden kommer främst att användas till att genomföra fas 2-studien inklusive nödvändigt rörelsekapital, påbörja fas 3-studie, samt till affärsutveckling och övrig drift. Likvid från utnyttjade teckningsoptioner är tänkt att utgöra en buffert inför senare förhandlingar med tilltänkta större bolag inom området, inför fortsättning av fas 3-studien samt för att stärka balansräkningen. Nyemissionen är garanterad till 43,2 MSEK, ca 82 procent, dock utan att Bolaget vare sig begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för detta belopp.

SpectraCure utvecklar en metod för cancerbehandling med så kallad fotodynamisk tumörbehandling (PDT), med en kombination av ett ljuskänsligt läkemedel och utrustning för att belysa tumören med laserljus. Bolaget genomförde 2008 en första klinisk pilotstudie, i vilken fyra patienter behandlades för prostatacancer*. Syftet med studien var att visa att tekniken är säker att använda. Även om syftet i studien inte var att uppnå bot för patienterna kan det dock noteras att en patient var tumörfri efter behandlingen. Inför nya studier har SpectraCure fortsatt utvecklingsarbetet mot ett slutgiltigt och godkänt system. Det behandlingssystem som nu tagits fram har godkänts av amerikanska FDA för användning i kliniska studier. Systemet används nu i en klinisk fas 1-studie för behandling av patienter med återfall av prostatacancer efter strålbehandling. Studien är en s.k. doseskaleringsstudie för att avgöra optimal dos av laserljus och läkemedel. Sex patienter har behandlats inom studien vid Princess Margret Hospital, Toronto, Kanada. De två senast utvärderade patienterna behandlades med den högsta planerade läkemedelsdosen och de preliminära resultaten tyder på att tumörerna vid den givna dosen slagits ut**. Det ska noteras att fas 1-studiens syfte inte är att bota cancer utan är en studie av teknikens säkerhet***.

Av fas 1-studien återstår nu att med ytterligare kliniska tester bekräfta korrekt dosnivå varefter studien beräknas kunna avslutas. Tidigast 28 dagar därefter kan fas 2 börja, vilket beräknas kunna ske under sista kvartalet av 2018. Efter behandling följs patienterna under 12 månader med regelbundna tester***.

SpectraCure har under 2018 tecknat avtal med University of Pennsylvania Hospital i Philadelphia, USA, och University College London Hospital, UK, som kommer att vara delaktiga i fas 1-studien utöver Princess Margaret Cancer Centre. Sedan april 2018 är alla godkännanden klara för att starta studien i London. Vid sjukhuset i London, University College London Hospital, har så kallad pre-screening av 18 möjliga patienter gjorts under juli och augusti 2018, varav 10 har visat sig uppfylla kriterierna för SpectraCures studier.

Emissionslikviden skall tillsammans med tillgängliga medel täcka förberedelser och genomförande av fas 2 och påbörjande av fas 3-studie, samt löpande drift av bolaget för minst 12 månader framåt. Förhandlingar med större läkemedelsbolag eller medicintekniska bolag avseende samarbetsavtal förutses kunna inledas efter genomförd fas 2-studie. Huvuddelen av emissionslikviden kommer att avsättas till dessa kliniska tester för rekrytering och uppföljning enligt plan. Det är styrelsens bedömning att detta är den mest lämpliga prioriteringen för att på ett optimalt sätt utveckla produkten till framtida patientnytta och att bygga bolagsvärde.

Nyemissionen i sammandrag 

  • Aktieägare i SpectraCure har företrädesrätt att för sju (7) befintliga aktier teckna en (1) unit, bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
  • Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningsoptionerna kan lösas in under perioden 1 november 2019 till och med den 29 november 2019 till en lösenkurs motsvarande 6,50 SEK per aktie.
  • Varje ny aktie skall ha samma rättigheter som befintliga aktier av samma aktieslag i Bolaget.
  • Teckningskursen i nyemissionen är 5,25 SEK per unit, dvs 5,25 SEK per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 52,4 MSEK (före emissionskostnader).
  • Avstämningsdag för rätten att delta i nyemissionen är den 10 oktober 2018.
  • Vid full teckning av nyemissionen tillförs SpectraCure cirka 52,4 MSEK före emissionskostnader.
  • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs SpectraCure ytterligare cirka 35,1 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningstid för nyemissionen är 12 oktober – 30 oktober 2018.
  • Nyemissionen är till ca 82 procent garanterad genom garantiförbindelser, dock har Bolaget varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för beloppet.
  • Nyemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som kommer att hållas onsdagen den 26 september 2018.

Preliminär tidplan
Onsdag 26 september 2018        Extra bolagsstämma

Tisdag 9 oktober 2018                Första dag för handel med aktier utan rätt att delta i nyemissionen

Onsdag 10 oktober 2018             Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till att delta i nyemissionen

Torsdag 11 oktober 2018            Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

Fredag 12 oktober 2018              Teckningsperiod startar, handel med uniträtter startar

Fredag 26 oktober 2018              Handel med uniträtter avslutas

Tisdag 30 oktober 2018              Teckningsperioden avslutas

Fredag 2 november 2018            Offentliggörande av utfall av nyemissionen. Avräkningsnotor skickas ut.

Villkor för nyemissionen
SpectraCure’s aktiekapital uppgår före nyemissionen till 6 983 705,70 SEK fördelat på 69 837 057 aktier. Aktiens kvotvärde är cirka 0,10 SEK. Samtliga aktier är av samma slag. Nyemissionen avser högst 9 976 722 aktier och högst 9 976 722 teckningsoptioner (i form av units). Därutöver kommer styrelsen att ha en så kallad övertilldelningsoption att vid överteckning av nyemissionen ge ut ytterligare upp till 1 000 000 aktier och 1 000 000 teckningsoptioner (i form av units), vilket kan öka nyemissionens belopp med upp till 5,25 MSEK. Slutligen kommer garanterna av nyemissionen erhålla arvode i form av units motsvarande 10 procent av garanterat belopp. Givet ett garantibelopp om 43,21 MSEK uppgår arvodet till 4 321 000 SEK och utgår i form av 823 048 aktier och 823 048 teckningsoptioner som ger rätt att teckna aktier.

Sammantaget kan SpectraCure således komma att emittera upp till 11 799 770 aktier och 11 799 770 teckningsoptioner, givet att nyemissionen fulltecknas och övertilldelnings-optionen utnyttjas till fullo samt att emissionsgarantin uppgår till beloppet 43,21 MSEK.

Sju (7) befintliga aktier i Bolaget berättigar till en (1) unit bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen per unit är 5,25 SEK. Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningsoptionerna löper till och med den 29 november 2019 och inlösen kan ske under perioden 1 november 2019 till och med den 29 november 2019 till en lösenkurs motsvarande 6,50 SEK per aktie.

Garantiförbindelser
Nyemissionen är, genom avtal med externa investerare, garanterad upp till ett belopp om cirka 43,2 MSEK, motsvarande cirka 82 procent av nyemissionen. Garantiarvodet är 10 procent av garanterat belopp i form av nyemitterade units till samma emissionskurs som i nyemissionen. Inget kontant garantiarvode kommer att utbetalas. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa åtagandena. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att återfinnas i det prospekt som i enlighet med ovan preliminära tidplan beräknas offentliggöras den 11 oktober 2018.

Extra bolagsstämma
Styrelsens beslut om nyemissionen och tillhörande beslut är villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma, som kommer att äga rum onsdagen den 26 september i Lund. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Vid den extra bolagsstämman kommer styrelsens beslut och förslag till beslut enligt nedan att framläggas för godkännande.

(i)                           nyemission av högst 9 976 722 aktier och högst 9 976 722 teckningsoptioner (i form av units) avseende nyemission med företrädesrätt för aktieägarna;

(ii)                         Vid överteckning kan styrelsen komma att besluta om övertilldelning av högst 1 000 000 units.

(iii)                        Därtill kommer en valberedning att föreslås för beslut av stämman.

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till SpectraCure i samband med nyemissionen.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. 

SpectraCure’s aktie handlas på Spotlight Stock Market under kortnamnet SPEC.


* J. Swartling et al. J Biomed Opt. 15, 058003 (2010)

** SpectraCures pågående kliniska fas 1-studie, opublicerade resultat.

*** SpectraCures kliniska protokoll.

Denna information är sådan information som Spectracure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2018.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.