Spermosens ABs företrädesemission utökas med toppgaranti.

Spermosens AB (publ) har tecknat utökade garantiåtagande. Emissionen är nu garanterad till 83,6%, varav garantiåtagande täcker topp-down 100% ner till 50%.

Bolaget har tecknat utökade emissionsgarantier om cirka 2,4 MSEK. Garantiåtagande avser en toppgaranti 90% – 100%. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om 15 procent i genomsnitt på garanterat belopp, motsvarande cirka 0,4 MSEK.

 

SEK

90-100%

Belopp SEK

Andel av emissionen

Sonny Johansson

1 542 542

1 542 542

6,3%

Andreas Bergström

500 000

500 000

2,0%

Carl Almgren

400 000

400 000

1,6%

2 442 542 2 442 542 10,0%

 

I samband med Företrädesemissionen har ett antal befintliga aktieägare, inklusive styrelseledamöter, samt externa investerare åtagit sig att teckna för hela eller delar av sin respektive ägarandel i Företrädesemissionen om cirka 1,0 MSEK, motsvarande cirka 4,0 procent av Företrädesemissionen.

 

Bolaget hade tidigare ingått avtal med ett antal externa investerare samt befintliga aktieägare om emissionsgarantier uppgående till cirka 17,0 MSEK, motsvarande cirka 69,7 procent av Företrädesemissionen. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om 17,9 procent i genomsnitt på garanterat belopp, motsvarande cirka 3,0 MSEK.

 

Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 20,4 MSEK, motsvarande cirka 83,6 procent av Erbjudandet.

 

 

För mer information vänligen kontakta:

Ulrik Nilsson, CEO

+46 (0) 72 888 28 11

 

 

 

Spermosens AB (publ)

Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av banbrytande produkter. Spermosens första patenterade produkt JUNO-Checked mäter bindningsförmågan mellan spermie och äggcell, vilket är en förutsättning för naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa läkare att välja lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stockmarket. Aktierna har ISIN-kod SE0015346424 och handlas under kortnamnet SPERM. För mer information, se www.spermosens.com

 

Denna information är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-01-16 10:11 CET.