Spridningsemissionen i Acrinova kraftigt övertecknad – tillförs cirka 26,3 MSEK samt cirka 3 650 nya aktieägare

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

 

Det slutgiltiga utfallet i Acrinova AB (publ):s (”Arcinova” eller ”Bolaget”) spridningsemission som offentliggjordes den 9 januari 2020 (”Erbjudandet”) visar att anmälningar för teckning av drygt 4 750 000 aktier inkommit, motsvarande cirka 97,5 MSEK och 370 procent av de erbjudna aktierna. Teckningskursen har fastställts till 20,46 SEK per aktie och antalet aktier i Erbjudandet har fastställts till 1 283 000. Styrelsen har idag beslutat om tilldelning i enlighet med de tilldelningsprinciper som offentliggjorts i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 9 januari 2020.

Erbjudandet i sammandrag
Erbjudandet omfattade högst 1 500 000 aktier, dock motsvarande högst 2,5 MEUR (motsvarande cirka 26,3 MSEK baserat på Riksbankens växelkurs den 9 januari 2020), och riktade sig till allmänheten i Sverige med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med spridningsemissionen var att ytterligare utöka marknadens kännedom om Bolaget, att öka likviditeten i aktien samt att finansiera en fortsatt förvärvsstrategi.

Utfallet
Anmälningar för teckning av drygt 4 750 000 aktier har inkommit i spridningsemissionen, för vilken anmälningsperioden avslutades den 23 januari 2020, motsvarande cirka 370 procent av de erbjudna aktierna. Då Erbjudandet ej omfattade mer än 2,5 MEUR, motsvarande cirka 26,3 MSEK, har antalet aktier i Erbjudandet fastställts till 1 283 000 baserat på den fastställda teckningskursen om 20,46 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts baserat på den volymvägda genomsnittskursen på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 10 januari till och med 23 januari 2020 med en rabatt om tio (10) procent. Bolaget tillförs därmed cirka 26,3 MSEK före emissionskostnader. Likviden avses användas för att fortsätta förvärvsstrategin och förvärva nya fastigheter.

Efter registrering hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 1 283 000, från 18 615 347 till 19 898 347. Genom Erbjudandet ökar aktiekapitalet med cirka 427 666,66 SEK, från cirka 6 205 115,66 SEK till cirka 6 632 782,33 SEK.

VD Ulf Wallén kommenterar
”Det är mycket glädjande för oss att kunna meddela att vår spridningsemission tecknades till cirka 370 procent och att vi därmed kan välkomna cirka 3 650 nya aktieägare till bolaget. En av de målsättningar vi länge arbetat med är att bredda vår aktieägarbas och därigenom få en mer likvid handel i vår aktie, och genom denna framgångsrika spridningsemission kommer vi en lång väg i detta arbete. Dessutom tillförs vi cirka 26,3 MSEK före emissionskostnader i likvida medel, vilket kommer bli mycket värdefullt i vår pågående expansion. Jag vill tacka marknaden för det omfattande intresse som visats för Acrinova och jag vill även hälsa alla våra nya aktieägare välkomna till Öresundsregionens mest spännande fastighetsbolag!”

Rådgivare
Avanza Bank AB agerar finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law legal rådgivare till Acrinova i Erbjudandet.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11-32 30 732
www.skmg.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Denna information är sådan information som Acrinova AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2020.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Acrinova i någon sådan jurisdiktion, varken från Acrinova eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Avanza Bank AB. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Avanza Bank AB agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Avanza Bank AB är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Erbjudandet.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte relaterar till historiska fakta och händelser och sådana uttalanden och åsikter som rör framtiden och som, till exempel, innehåller formuleringar som ”tror”, ”beräknar”, ”förutser”, ”förväntar”, ”antar”, ”prognostiserar”, ”avser”, ”skulle kunna”, ”kommer att”, ”bör”, ”borde”, ”enligt uppskattningar”, ”har åsikten”, ”kan”, ”planerar”, potentiell”, ”förutsäger”, ”planlägger”, ”såvitt känt” eller liknande uttryck, där avsikten är att identifiera ett uttalande som framåtriktat. Detta gäller, framförallt, uttalanden och åsikter i detta pressmeddelande som behandlar kommande ekonomisk avkastning, planer och förväntningar för Bolagets verksamhet och styrning, framtida tillväxt och lönsamhet samt den generella ekonomiska och juridiska miljön och andra frågeställningar som rör Bolaget.

Framåtriktade uttalanden baseras på beräkningar och antaganden som görs på grundval av vad Bolaget känner till per dagen för detta pressmeddelande. Sådana framåtriktade uttalanden påverkas av risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets kassaflöde, finansiella ställning och rörelseresultat, kommer att skilja sig från resultaten, eller kommer inte att uppfylla de förväntningar som uttryckligen eller underförstått har antagits eller beskrivits i dessa uttalanden, eller visar sig vara mindre gynnsamma än resultaten som uttryckligen eller underförstått har antagits eller beskrivits i dessa uttalanden. På motsvarande sätt bör potentiella investerare inte sätta orimligt hög tilltro till dessa framåtriktade uttalanden och de rekommenderas starkt att ta del av Erbjudandet i sin helhet. Bolaget kan inte lämna garantier för den framtida riktigheten hos de presenterade åsikterna eller huruvida de förutspådda utvecklingarna faktiskt kommer att inträffa.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Acrinovas aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Acrinovas aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Acrinovas aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Acrinovas aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Acrinovas aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Acrinovas aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.