Sprint Bioscience företrädesemission övertecknad

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Sydkorea, Singapore, Schweiz, Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Sprint Bioscience AB (publ) (”Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”) har avslutat den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 22 maj 2020 med bemyndigande från årsstämma den 13 maj 2020 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löpte från den 2 juni till den 16 juni 2020. Utfallet visar att 1 965 665 units, motsvarande cirka 67 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och 1 743 604 units, motsvarande cirka 59 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Styrelsen har även med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 maj 2020 beslutat om en riktad emission av 2 016 667 teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO 4 till emissionsgaranterna i Företrädesemissionen som ersättning för deras garantiåtaganden.

Utfall i Företrädesemissionen

Emissionslikviden i Företrädesemissionen, som således blir tecknad till 126 procent, uppgår totalt till cirka 48,5 miljoner SEK (före avdrag för emissionsrelaterade kostnader). Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare högst 24,3 miljoner SEK före emissionskostnader under Q1 2021.

”Vår emission har tecknats till 126%. Detta ger oss resurser att fortsätta utvecklingen av vår projektportfölj och initiera nya projekt. Vi ser det som en stor framgång att emissionen blev övertecknad och att bolaget kunnat attrahera en rad nya investerare som utnyttjat möjligheten att teckna aktier”, kommenterar bolagets vd Jessica Martinsson.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat units utan företrädesrätt kommer att tilldelas units i enlighet med de principer som angavs i det prospekt som offentliggjordes den 29 maj 2020. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Handel med BTU

Handel med BTU (Betald tecknad unit) kommer att ske på Nasdaq Firsth North Premier Growth Market fram tills de omvandlats till nya aktier och teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO 4. Detta beräknas ske omkring vecka 28, 2020.

Beslut om emission av teckningsoptioner till emissionsgaranterna i Företrädesemissionen

Som ersättning för sina respektive garantiåtaganden i Företrädesemissionen erhåller varje emissionsgarant, i enligt med ingångna garantiavtal, teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO 4. Styrelsen för Bolaget har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 maj 2020, beslutat om emission av totalt 2016667 teckningsoptioner av samma serie och på samma villkor som teckningsoptionerna i Företrädesemissionen. Teckningskursen i den riktade emissionen uppgår till 0,54 SEK per teckningsoption och har fastställts till ett beräknat marknadsvärde utifrån Black & Scholes värderingsmodell. Styrelsen har beslutat att medge att betalning för teckningsoptionerna sker genom kvittning mot del av emissionsgaranternas respektive fordringar mot Bolaget för deras respektive garantiåtaganden i Företrädesemissionen.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar Sprint Bioscience aktiekapital med 881820 SEK till 2116 369 SEK. Antalet aktier ökar med 8818 205 till 21163692 stycken aktier. Därutöver emitteras genom Företrädesemissionen och den riktade emissionen sammanlagt 4956067 teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO 4 vilka berättigar till teckning av 4956067 aktier varmed aktiekapitalet kan komma att öka med ytterligare 495607 SEK till 2611976 SEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, med förbehåll för eventuell omräkning i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Det slutliga utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2

Den 28 maj 2020 avslutades perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 för teckning av aktier i Bolaget. Totalt hade då 47 031 teckningsoptioner utnyttjats för teckning av aktier. Som kommunicerats den 1 juni 2020 kommer omräkning av teckningsoptionerna av serie TO 2 att genomföras. Resultatet av omräkningen kommer att offentliggöras så snart uppgiften är känd för Bolaget.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Sprint Bioscience i samband med emissionerna. Hagberg & Aneborn Fondkommission är emissionsinstitut i emissionerna.

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
tel: 08-411 44 55, e-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com
www.sprintbioscience.se

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
tel: 08-528 003 99, e-post: info@fnca.se 
www.fnca.se

 

Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 39 M&A-rådgivare och investmentbanker i 40 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Sprint Bioscience. Inbjudan till berörda personer att teckna units eller andra värdepapper i anledning av Företrädesemissionen i Sprint Bioscience har skett och kommer endast att ske genom det prospekt som Sprint Bioscience offentliggjorde den 29 maj 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Sydkorea, Singapore, Schweiz, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga uniträtter, betalda tecknade units eller units i Sprint Bioscience har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga uniträtter, betalda tecknade units eller units får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Sprint Bioscience:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.