Sprint Bioscience offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission om cirka 67,6 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Sprint Bioscience AB (“Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 67,6 MSEK (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 6 augusti 2021 med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 21 juli 2021, upprättat ett prospekt (”Prospektet”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 67,6 MSEK före emissionskostnader.
  • Nettolikviden kommer i huvudsak att användas till vidareutveckling och kommersialisering av Bolagets befintliga projektportfölj, utveckling av nya projekt och finansiering av Bolagets löpande verksamhet.
  • Aktieägare som var registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 13 augusti 2021 erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehade på avstämningsdagen. Två (2) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 5,34 SEK per aktie.
  • Företrädesemissionens teckningsperiod löper från och med den 17 augusti 2021 till och med den 31 augusti 2021.
  • Företrädesemissionen omfattas till 1,4 procent av teckningsåtaganden och till 98,6 procent av emissionsgarantier. Företrädesemissionen är således fullt garanterad.

Tidplan för Företrädesemissionen

11 augusti 2021 Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt att erhålla teckningsrätter
12 augusti 2021 Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt att erhålla teckningsrätter
13 augusti 2021
13 augusti 2021
Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter
Offentliggörande av Bolagets delårsrapport för januari – juni 2021
16 augusti 2021 Dag för offentliggörande av Prospekt
17 augusti 2021 till och med
31 augusti 2021
Teckningsperiod för Företrädesemissionen
17 augusti 2021 till och med
26 augusti 2021
Handel i teckningsrätter
2 september 2021 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
17 augusti 2021 till och med omkring vecka 37 2021 Handel i BTA

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Sprint Bioscience i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (“EES“) får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (“Prospektförordningen”). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast ske genom det prospekt Bolaget planerar att offentliggöra inför Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som “ska”, “förväntas”, “tror”, “uppskattar”, “avser”, “ämnar”, “antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Sprint Bioscience avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Sprint Bioscience har gjort efter bästa förmåga men som Sprint Bioscience inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Sprint Bioscience. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

För vidare information, vänligen kontakta:

Erik Kinnman, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: erik.kinnman@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience
Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära first-in-class läkemedelsprojekt med fokus på onkologi. Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar bolaget läkemedelsprojekt på ett tids- och resurseffektivt sätt som utlicensieras till globala läkemedelsbolag under den prekliniska fasen. Bolaget har framgångsrikt ingått flertalet licensavtal som uppgår till ett potentiellt värde om 470 miljoner USD i delmålsbetalningar och ytterligare i royalites på försäljning.

Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com